Yargıtay Kararı

İşçinin istifa etmesinden sonra haklı fesih sebeplerini ileri sürmesine itibar edilmez.

İşçinin istifa etmesinden sonra haklı fesih sebeplerini ileri sürmesine itibar edilmez.

9. Hukuk Dairesi         2015/18881 E.  ,  2019/18903 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin 22/06/2007 tarihinden 26/08/2010 tarihleri arasında davalı iş yerinde uluslararası tır şoförü olarak asgari ücret + sefer primi sistemi ile çalıştığını, iş akdini ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle haklı nedenle feshettiğini iddia ederek; kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin, sefer primi ve ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı davalı işyerinde bizzat kendi el yazısıyla yazıp imzalayarak verdiği “Ben …, çalışmakta olduğum firmanızdan kendi isteğimle ayrılmak istiyorum. 26/08/2010 tarihinden itibaren ayrıldığımı beyan ederim.” içerikli 23/08/2010 tarihli istifa dilekçesiyle haklı neden göstermeksizin iş akdine kendisi son vermiştir.
Fesihten yaklaşık 3,5 yıl sonra dava dilekçesinde dile getirilen SGK primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmadığı, ulusal bayram ve genel tatillerde yapılan çalışmaların karşılığının ödenmediği ve sefer primlerinden haksız kesinti yapıldığı şeklindeki iddialar, haklı neden içermeyen feshe sonradan haklılık kazandırma çabası niteliğinde olup, hukuken sonuca etkisi bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle, davacının iş akdini yazılı ve haklı neden içermeyen istifa dilekçesi ile kendisinin sona erdirdiği kabul edilerek, şartları bulunmayan kıdem tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.
3- Hükmedilen miktarların net mi brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 24.10.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);