Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin işyerinde hırsızlık ile itham edilmesi, kamera görüntülerinin hırsızlık olayını desteklemesi, inandırıcı olmayan savunmanın olması ve işverende güven unsurunun sarsılması haklı nedenle fesihtir.

22. Hukuk Dairesi         2013/25114 E.  ,  2014/34719 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 14. İş Mahkemesi
TARİHİ : 23/05/2013
NUMARASI : 2013/329-2013/184

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının 20.06.2000 tarihinden 14.10.2010 tarihine kadar davalı işyerinde aylık net 750,00 TL ücretle temizlik elemanı olarak çalışmakta iken iş akdinin iftira atılmak suretiyle haksız olarak feshedildiğinden fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak koşuluyla kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin alacağının faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının iş sözleşmesinin 4857 İş Kanunu’nun 25/2-e maddesi gereğince haklı nedenle feshedildiğini, davacının 14.10.2010 tarihinde araç içerisindeki bozuk para konulan bölümleri karıştırarak elleri dolu olarak araçtan çıktığı tespit edildiğinden iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini, haksız davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davalının iş sözleşmesinin feshinde davacının kusurlu olduğunu ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı temyiz etmiştir.
Gerekçe:
İş sözleşmesinin, işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
4857 sayılı Kanun’un 25. maddesinin II. bendinde, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığında işverenin haklı fesih imkanının olduğu açıklanmıştır. Yine aynı maddenin II. bendinin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkanı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkanı tanımaktadır.
Somut olayda davalı işyerinde 21.06.2000-14.10.2010 tarihleri arasında temizlik görevlisi olarak çalıştığı, şirket plasiyerlerinden birinin aracından para çalınması üzerine araçta yer alan kamera kaydı incelemesinde davacının araca girişinin ve bozuk para bulunana bölmeye uzanarak elleri dolu vaziyette çıktığının tespiti ile davacının işverenin güvenini sarstığı , hırsızlık olayında ihmali bulunduğu gerekçesi ile 4857 sayılı Kanun’un 25/ II- e ve ı bentlerine istinaden davacının iş sözleşmesi bildirimsiz ve tazminatsız feshedilmiştir.
Davacı savunmasında aracın klimasının çalışıp çalışmadığınn kontrol edilmesinin istendiğini, bunun için araca girdiğini savunmuştur. Davalı davacının savunmasının tatmin edici olmadığını, davacının plesiyerlerin araçlarını temizleme gibi bir görevinin de bulunmadığını beyan etmiştir.
Dosya kapsamında dinlenen davalı tanıkları da bu hususu doğrulamış, plesiyerin hırsızlığa yöenlik şikeyeti, araçtaki kamera kayıtlarındaki görüntülerin şüphe dahi yaratması, davacının görev alanında söz konusu araçların bulunmaması ve inandırıcı olmayan savunması da gözönünde bulundurulduğunda davalı şirketile olan bağı ve güven unsurunu sarsmakla haklı fesih sebebi teşkil edebileceği gözönünde bulundurulduğunda kıdem ve ihbar tazminatları talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne yönelik kurulan hükmün bu yönden bozulması gerekmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 08.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);