Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin mahkeme ilamında geçen eski işyerine iadesi gerekirken başka bir il için beyanda bulunan işverenin talebi işe başlatma mahiyetinde değerlendirilemez.

9. Hukuk Dairesi         2017/16518 E.  ,  2020/11652 K.

“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının iş akdinin haksız olarak feshedildiği davalı şirketin Samsun Bölgesi’nde satış pazarlama sorumlusu olarak kesintisiz olarak çalıştığını, iş akdinin haksız ve geçersiz feshedilmesi nedeniyle işe iade davası açtıklarını, Yargıtay incelemesi ile işe iade davasının kesinleştiği, işe başlatılması için başvuruda bulunduklarını, davalı şirketin Isparta’daki şirket merkezinde işe başlaması için davet ettiğini, bunun geçerli bir işe kabul beyanı taşımadığını, fark kıdem tazminatı, iş güvencesi tazminatı ve boşta geçen süre ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, yetki itirazında bulundukları, davacının kesinleşen işe iade davası sonrasında davacının iş sözleşmesi özel koşullar bölümünde “işçinin, işyeri ayırt etmeksizin herhangi bir işyerinde her türlü işi yapmayı peşinen kabul ettiği” hükmü bulunduğu için müvekkili şirket tarafından davacının Isparta’daki işyerinde işe başlaması için usulüne uygun olarak işe davet edilmesine rağmen makul süre içerisinde işe başlamadığını, davalının Samsun’da işyeri bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş akdinin feshedilmesi üzerine davacı tarafından Samsun 1. İş Mahkemesi’nin 2013/144 esas sayılı dosyasıyla işe iade davası açıldığı, yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, davacının işe iadesine, 4 aya kadar ücret ve diğer hakları ile 4 aylık işe başlatmama tazminatının davalıdan tahsiline karar verildiği, kararın kesinleştiği, davacı vekili tarafından gönderilen ihtarnameyle işe iade başvurusunda bulunulduğu, ihtarnamenin davalıya tebliğ edildiği, davalının davacıyı Isparta’daki işyerindeki işe davet ettiği, işe iade talep tarihi itibariyle davalının Samsun’da işyerinin bulunmadığı, davacı açısından çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapıldığından işe davetin kabul edilmemesinin yerinde olduğu, davacının işe başlatmama tazminat talep hakkının bulunmadığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı işçi kesinleşen işe iade sonrasında yasal süresinde işe başlamak için başvuruda bulunmuş, davalı işveren bu arada işyerinin kapatıldığını ileri sürerek Samsun’da bulunan eski işyeri yerine Isparta’da kurulu işyerinde işe başlamak üzere davet edilmiştir.
Davacı işçi Mahkeme ilamında geçen eski işyerine iadesi gerekirken başka bir yer gösterilmesi işe başlatma mahiyetinde değerlendirilemez. Eski işine başlatılmayan davacı işçinin boşta geçen süre ücreti yanında işe başlatmama tazminatına da hak kazandığı kabul edilmelidir.
Mahkemece boşta geçen süreye ait ücret ile dört aylık süre ilavesiyle kıdem tazminatı farkı hüküm altına alındığı halde, işe başlatmama tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 13.10.2020 gününde oybirliği ile karar verildi.

);