Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin müşteriden borç para istemesi geçerli nedenle fesih sebebidir.

9. Hukuk Dairesi         2016/9906 E.  ,  2019/21691 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalı işverene ait işyerinde otel görevlisi olarak görev yaptığını; son aylık ücretinin net 1.870.00 TL olduğunu, yemek yardımı aldığını, davacı işçinin, SGK primlerinin gerçek ücreti üzerinden ödenmesi ve aylık ücretlerinin yasaya uygun olarak ödenmesini talep ettiği için işten çıkartıldığını, haftanın 6 günü 15.00-01.00 veya 15.00-02.00 saatleri arasında çalıştığını, genel tatil günlerinde de çalıştığını, kullanmadığı yıllık ücretli izinleri olduğunu, Nisan-2014 dönemi aylık ücretinin de ödenmediğini iddia ederek, bir kısım işçilik alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin 4857 sayılı Kanun’un 25/II-e maddesi kapsamında haklı nedenle feshedildiğini, davacı işçinin çok miktarda borcu olduğunu, bu borçları dolayısıyla maaşına haciz konduğunu, davacı işçinin işyerinde çalışan mesai arkadaşlarından da borç istediğini, son olarak işyeri müşterilerinden de borç istediğini bu durum üzerine iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini, üç vardiya sistemine göre çalışıldığını, fazla çalışma yapılmadığını istisnai olarak fazla çalışma yapılması durumunda ise karşılığı ücretlerin ödendiğini, Nisan-2014 dönemi aylık ücretinin ödendiğini, yıllık ücretli izinlerinin kullandırıldığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili ile davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı işçi iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı ile bazı işçilik alacaklarını talep etmiş, davalı işveren davacının mesai arkadaşlarından ve müşteriden borç para istemesi sebebi ile iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunun 25/II-e maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece davacı işçinin mesai arkadaşlarından hatta müşteriden borç para istemesi sebebi ile iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği gerekçesi ile her iki tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.
Dosya içerisinde sadece bir müşterinin şikayet dilekçesi mevcut olup, müşteri dilekçesinde davacının kendisinden borç para istemesi sebebi ile rahatsız olduğunu bildirip durumu işverene iletmiştir. Davacının mesai arkadaşlarından borç para istediğine dair dosyada herhangi bir delil de bulunmamaktadır.
İşveren açısından haklı fesih nedenleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. bendinde sayılmış olup iddiaya konu müşteriden borç para alma eylemi işçinin görevi ile ilgili olarak menfaat temini dışında haklı fesih nedenlerinden hiçbirine uygun değildir.
Davacının müşteriden borç para istemesi eylemi işyerinde olumsuzluklara neden olabileceğinden geçerli fesih nedeni sayılabilir ise de somut uyuşmazlıkta işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayanmadığı kabul edilmeli ve davacının ihbar ve kıdem tazminatı istekleri karar altına alınmalıdır.
Mahkemece hatalı gerekçe ile iki isteğin reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
F)SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04/12/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

);