Yargıtay Kararı

İşçinin müşteriye telefonda hakaret etmesi ve telefonu müşterinin üstüne kapatması gibi eylemleri geçerli nedenle fesih sebebidir.

İşçinin müşteriye telefonda hakaret etmesi ve telefonu müşterinin üstüne kapatması gibi eylemleri geçerli nedenle fesih sebebidir.

9. Hukuk Dairesi         2014/30804 E.  ,  2014/33007 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : ANKARA 9. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 16/07/2014
NUMARASI : 2013/537-2014/364

DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı A.. Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.’nin alt işveren davalı T.. A..’nin asıl işveren olarak göründüğü Ankara İl Telekom Müdürlüğü operatörlü çağrı merkezi iş yerinde müşteri hizmetleri yetkilisi olarak çalışmaktayken iş sözleşmesinin bildirimsiz ve tazminatsız feshedildiğini, iş sözleşmesinin geçersiz nedenle feshedildiğini iddia ederek işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacı ile davalı arasında işçi işveren ilişkisi bulunmadığını, davacının işvereninin A.. Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. olduğunu, 14.04.2009 tarih ve 27200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 08.04.2009 tarih ve 2009/14 sayılı “İş kolu tespit kararında” “A.. Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle “İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkoluna girdiğine karar verildiğini, A.. A.Ş.’nin davalı şirketten bağımsız bir şirket olduğunu, davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesi talep etmiştir.
Dahili davalı A.. Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. vekili davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Mahkemenin 12.07.2012 tarihli 2012/362 E. 2012/522 K. sayılı kararı, Dairemizin 13.02.2013 tarihli 2012/28219 E. 2013/5543 K. sayılı kararıyla alt işveren A… Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. davaya dahil edildikten sonra feshin haklı veya geçerli olup olmadığı tarafların delilleri toplanarak tespit edilmesi hususunda bozulmuştur. Mahkemece bozmaya uyulmuş, alt işveren A.. Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. davaya dahil edilmiştir.
Davacının iş sözleşmesi 26.03.2012 tarihinde müşteriye konuşması sırasında hakaret ettiği bu konuyla ilgili uyarıldığı, 28.03.2012 tarihinde ise müşteriyle konuştuğu sırada müşterinin sinirlenmesine neden olup “size bu şekilde hizmet vermiyorum suratınıza kapatıyorum” diyerek müşterinin isteği dışında görüşmeyi sonlandırdığı bu nedenle müşteri şikayetine neden olduğu, davacının iş sözleşmesine aykırı davranışlar gösterdiği tüm ikazlara rağmen işin gereklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 03.04.2012 tarihinde haklı nedenle feshedilmiştir.
Fesih konusu yapılan davacının davranışları değerlendirildiğinde işyerinde olumsuzluğa yol açan çalışma ilişkisinin sürdürülmesinin işverenden beklenemeyecek davranışlar olduğu açık olup feshin bu nedenle geçerli olduğunun kabulüyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 135.30 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 06.11.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);