Yargıtay Kararı

İşçinin rızası alınmadan sigortalılık bildirimlerinin başka şirket üzerinden yapılması işçiye haklı nedenle fesih imkanı verir.

İşçinin rızası alınmadan sigortalılık bildirimlerinin başka şirket üzerinden yapılması işçiye haklı nedenle fesih imkanı verir.

22. Hukuk Dairesi         2017/41958 E.  ,  2017/24824 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, müvekkili işçinin iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ile bayram tatili ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında, iş sözleşmesinin davacı işçi tarafından haklı sebeple feshedilip feshedilmediği noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Somut olayda, …. Kurumu kayıtlarının incelenmesinden, davacının davalı …. Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalışmak iken, 31/07/2013 tarihinde, bu şirketten işten çıkışının bildirildiği; aralıksız şekilde 01/08/2013 tarihinde ise dava dışı ….Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. nezdinde işe girişinin bildirildiği, işyeri adresinde ise bir değişikliğin olmadığı anlaşılmaktadır. Ticaret sicili kayıtlarına göre de, her iki şirketin adresi, ortakları ve yetkilisi aynıdır. Dosya kapsamı ve özellikle her iki şirketin aynı adreste faaliyet gösterilen organik bağlı şirketler olduğu nazara alındığında, bir işyeri devri olmadığı açıktır. Bu halde iş sözleşmesi devam ederken, bir işyeri devri olmamasına rağmen, davacı işçinin rızası alınmadan, dava dışı şirket üzerinden sigorta kaydının yapılması haklı fesih sebebidir. Anılan sebeple, davacının iş sözleşmesini feshi bu yönden haklı sebebe dayandığından, kıdem tazminatına hak kazandığının kabul edilmesi gerekirken, kıdem tazminatı talebinin reddi hatalı olmuştur.
3-Taraflar arasında, çözümlenmesi gereken bir diğer uyuşmazlık ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı noktasındadır.
Dinlenen davalı tanığı, dini bayramlar haricindeki bayram tatillerinde çalışıldığını beyan etmiştir. Bu tanığın beyanı nazara alınarak, davacı tarafın, dini bayramlar haricindeki bayram tatili günlerinde çalıştığını kanıtlandığının kabul edilmesi, bu günlerin ait olduğu ilgili ay ücret bordrolarının tek tek incelenerek tatil günü çalışması tahakkukunu içerip içermediğinin denetlenmesi ve neticeye göre bir sonuca gidilmesi gerekirken, eksik incelemeyle ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı talebinin reddine karar verilmesi hatalıdır.
Yukarıda yazılı sebeplerden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);