Yargıtay Kararı

İşçinin site sakinine ait olan ve anahtarı kendisine verilen aracı 13 dakika izinsiz olarak kendi özel ihtiyacı için kullanması haklı nedenle fesih sebebidir.

İşçinin site sakinine ait olan ve anahtarı kendisine verilen aracı 13 dakika izinsiz olarak kendi özel ihtiyacı için kullanması haklı nedenle fesih sebebidir.

9. Hukuk Dairesi         2016/34583 E.  ,  2020/17292 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan Mesa… Evleri Kirazlı Bahçe Sitesi Yönetimi, … Security Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti ve Step Grup Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. vekilleri ile BYS Bina Yönetim ve Sosyal Hizmetleri A.Ş tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili özetle, davacının 16.01.2008 tarihinde davalı sitede güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığını, günde iki vardiya olduğunu, çalışmanın 6 gün sürdüğünü, gündüz haftalık 45 saati aşan çalışmaları oldugunu, fazla mesai ücreti ödenmediğini, 26.12.2012 tarihinde davalı işyerinde iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, davacının sürekli aynı sitede çalıştığını, …’nin site yönetimini profesyonel olarak yürüttüğünü, güvenlik hizmetlerini ise taşeronlara yaptırdığını, davacının aynı zamanda hem site yönetimi, hem …. yetkililerinin emir ve gözetimi altında çalıştığını iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalının Cevabının Özeti:
Davalı BYS Bina Yönetimi Sistemleri ve Sosyal Hizmetler A.Ş. ve Mesa… Evleri Kirazlı Bahçe Site Yönetimi vekili özetle, davacının diğer davalılar … ve… unvanlı şirketlerle iş akdi yaptığını, doğrudan bu iki davalının çalışanı olduğunu, site yönetiminin işveren sıfatı olmadığını, zira herhangi bir işi tümüyle bir başkasına veren işverenin bu sıfatının ortadan kalktığını, … ile…-… arasında akdedilen sözleşmeler gereğince işçinin tüm haklarından sorumlu olduklarını, müvekkillerinin sorumluluğu bulunmadığını, öte yandan davacının bir site sakininin aracını ondan izinsiz olarak site dışına çıkardığını, bununla ilgili şikayet edildiğini, işvereni olan… Güvenlik tarafından görevini kötüye kullanma nedeniyle iş akdinin feshedildiğini, iki vardiyalı çalışmada 12’şer saatlik çalışmanın ardından 24 saat dinlenme olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı… Grup Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti, vekili özetle, müvekkili şirketin proje usulü güvenlik işi alıp bittiğinde işçilerin iş akdinin de sona erdiğini, davacının müvekkili şirkette iki farklı dönemde çalıştığını, ilkinin 16/06/2008-31/08/2009 tarihleri arası olduğunu, bu döneme ilişkin tüm işçilik alacaklarını aldığını, ibranamenin alındığını, ikinci dönemin 01/12/2012-16/12/2012 arası olduğunu, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, görev yerini terkettiğini, site sakinlerinden birinin aracını izinsiz olarak alıp özel işinde kullandığını, hakkında Savcılıkta yapılan soruşturmanın devam ettiğini, işçilik alacaklanın eksiksiz ödendiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı … Hizmetleri Ltd. Şti. vekili özetle, davacının son çalışmasının müvekkilinden sonra aynı işyerinde faaliyet gösteren diğer davalı yanında çalışırken sona erdiğini, davacının müvekkiline bağlı olarak anılan yerde güvenlik görevlisi olarak 01.07.2011-30 11.2012 arası çalıştığını, müvekkilinin sözleşmesi bitince davacının aynı konum ve görevde yeni firmada hizmete devam ettiğini, müvekkilinin davacıya diğer projelerinde çalışmayı önerdiğini ancak istifa edip diğer davalı nezdinde devam ettiğini müvekkilini ibra ettiğini, 4857 sayılı Yasanın 6. maddesinde tanımlanan işyeri devri varlığının kabulü halinde de iş akdinin feshedilmeyip sonraki işveren nezdinde devam ettiğini, dolayısıyla müvekkilinin kıdem ve ihbar tazminatı ile devirden sonraki dönem açısından herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını, bu ihtimalde müvekkilinin sorumluluğunun 2 yıl ile sınırlı olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Karar, davalılardan Mesa… Evleri Kirazlı Bahçe Sitesi Yönetimi, … Security Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti ve Step Grup Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. vekilleri ile BYS Bina Yönetim ve Sosyal Hizmetleri A.Ş tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Davacı işçinin site sakinine ait olan ve anahtarı kendisine verilen aracı 13 dakika izinsiz olarak kendi özel ihtiyacı için kullandığı bizzat kendi beyanından anlaşılmakla doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan bu davranışı sebebiyle işveren tarafından yapılan fesih haklı nedene dayandığı kabul edilmelidir. Dosya kapsamına uymayan gerekçe ile kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin kabulü hatalı olup bozma nedenidir.
3- Dosya içerisinde 2012 yılı 1 ile 11. aylar ile 2011 yılı 10, 11 ve 12. aylara ait imzalı ücret bordroları bulunmakta olup, imzalı ve tahakkuk içeren bordroların aksi yazılı delille ispat edilemediğinden sözü edilen bordro dönemleri dışlanmaksızın fazla çalışma ücreti hesabı hatalıdır.
SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 07/12/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);