Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin ücretinden kesinti yapılmasının temel koşulu işçinin muvafakatı yada mahkeme kararı olması halidir.

9. Hukuk Dairesi         2016/11906 E.  ,  2020/1492 K.

“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının bakım mühendisi olarak çalıştığını, eğitim giderinin ücretinden kesildiğini, bakım mühendisi olarak davacıya uygun olmayan görevler ve işler yaptırılarak istifaya zorlandığını, iş akdinin davalı tarafından feshedildiğini iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının istifa ettiğini, fazla çalışma ücretlerinin aylık ücrete dahil olması nedeniyle fazla çalışma ücreti talep etme hakkı olmadığını, davacıya hafta tatili ile genel tatillerde yaptığı çalışmaların ücretlerinin ödendiğini, tüm yıllık izinlerinin kullandığını, eğitim giderlerinin davacının ücretinden kesildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak,davacının kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin alacakları taleplerini atiye bıraktıklarından bu talepler yönünden karar verilmesine yer olmadığına, davacı ile davalı arasında yapılan protokolün 3/c maddesi uyarınca 1 yıl dolmadan ve haklı neden olmadan davacının işten ayrılması durumunda 2.000 TL eğitim bedelini işverene ödeyeceği taahhüt edildiğinden ve davacı 1 yıl dolmadan işten ayrıldığından davacının ücret alacağı talebinin reddine, davacının fazla mesai ve genel tatil alacağı talepleri tüm dosya kapsamı ile ispat edildiğinden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-İşçinin ücretinden hangi hallerde kesinti yapılacağı İş Yasası’nda düzenlenmiştir. Bunun dışında ücretten kesinti yapılmasının temel koşulu işçinin muvafakatı yada mahkeme kararı olması halidir.
Somut uyuşmazlıkta davacı dava dilekçesinde “işveren tarafından müvekkilin son maaşı ödenmemiş, seni eğitime gönderdik onun bedeli 2.000 TL idi onu maaşından keseceğiz denmiş” şeklindeki açıklama ile ücret alacağı talep etmiştir. Davalı işveren eğitim gideri karşılığı kesinti yapıldığı kabul etmiştir. Buna göre işçinin muvafakatı yada mahkeme kararına dayanmadığından yasal anlamda davacının ücretinden kesilen 2.000 TL’nin taleple bağlı kalınarak hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalıdır.
3-Hüküm altına alınan hak ve alacakların net mi, yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin HMK.nın 297/2. maddesine aykırı olduğunun ve infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemeside hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.02.2020 gününde oybirliği ile karar verildi.

);