Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin, yapmış olduğu iş sebebiyle müşterinin bilgileri alıp sosyal medya hesabına girerek paylaşım yapması geçerli nedenle fesihtir.

9. Hukuk Dairesi         2014/27366 E.  ,  2014/38903 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : YALOVA İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 09/06/2014
NUMARASI : 2013/337-2014/223

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş akdinin haklı veya geçerli bir neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkeme, davacının iş akdinin haklı veya geçerli bir nedenle feshedildiğinin ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar vermiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Davalı işyerinde gişe görevlisi olarak çalışan davacının iş akdi, 19.07.2013 tarihinde görevli bulunduğu iskeleden bilet alan müşterinin bu suretle öğrendiği bilgilerini kullanarak sosyal paylaşım sitesine ulaşıp izinsiz paylaşımda bulunarak rahatsız ettiğinin anlaşılması üzerine haklı nedenle feshedilmiştir.
Davalı işveren, müşterinin şikâyeti üzerine yapılan inceleme sonucunda davacının şikayete konu eyleminin Şirketin maddi ve manevi prestij kaybına uğrattığı gerekçesiyle haklı nedenle feshetmiştir.
Mahkemece, fesih nedeni olarak gösteren olayın işverence şüpheden uzak, açık ve net bir şekilde ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
İş güvencesi hukukunda, işçinin sözleşmeye aykırı davranışta bulunduğundan şüphe ediliyor ve bu yüzden taraflar arasında iş ilişkisinin devamı için gerekli olan güvenin yıkılması veya ağır zedelenmesi nedeniyle iş sözleşmesi feshedilmişse şüphe feshinden bahsedilir. Bunun için, iş ilişkisinin devamı için gerekli olan güveni yıkmaya elverişli objektif olay ve vakalara dayanan güçlü bir şüphenin mevcut olması ve bu olayın aydınlatılmasına yönelik, işverenin kendisinden beklenebilecek bütün çabaları göstermesi gerekmektedir. Ciddi, önemli ve somut olayların haklı kıldığı şüphe, güven potansiyeline sahip olmaksızın ifa edilemeyecek iş için işçinin uygunluğunu ortadan kaldırdığından, şüphe feshi, işçinin yeterliliğine ilişkin fesih türü olarak gündeme gelecektir.
Bu kapsamda, dosyadaki davacı savunmasında şikayete konu sosyal paylaşım hesabının şahsına ait olmadığını, kendisine ait sayfasındaki fotoğraflarının paylaşımının da herkese açık olduğu için herhangi bir hesaptan kolaylıkla kullanılabileceğini beyan etmiş ise de; gişe görevlisi davacıdan bilet alan müşterinin hemen ertesi gün şikayetçi olması ve şikâyetinde ibraz ettiği kişisel sayfasındaki resmin davacıya ait olması, keza şikayet hakkında tutanak tutan ve davalı işyerinde hareket amiri olarak çalışan işyeri çalışanın duruşmada beyanları karşısında, fesih işleminde elverişli objektif olay ve vakıalara dayanan güçlü bir şüphenin bulunduğunun kabulü gerekir. Buna bağlı olarak davalı işveren açısından iş ilişkisinin devamı için gerekli olan güvenin sarsılmış olup, fesih geçerli nedene dayandığından davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 80.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 19.12.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);