Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçiye teklif edilen yeni görev yeri önceki iş yeri ile kıyaslandığından çalışma koşullarının esaslı şekilde değişikliği anlamına geldiğinden bu işe başlatma teklifinin kabul edilmemesi haklı sebeptir.

9. Hukuk Dairesi         2015/35204 E.  ,  2019/5919 K.

“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin iş akdinin performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek feshedildiğini, müvekkili tarafından işe iade davası açıldığını, … İş Mahkemesi’nin 2012/450 E. sayılı dosyasında yapılan yargılama sonucunda işe iade davasının kabulüne karar verildiğini, kararın kesinleşmesinden sonra müvekkilinin tekrar işe başlamak üzere başvuruda bulunduğunu, ancak müvekkilinin işe başlatılmadığını, müvekkilinin işe başlamak için yaptığı başvurudan sonra davalı taraf gönderdiği ihtarname ile müvekkilinin önceden çalıştığı Gebze deposunun kapandığını, Büyükçekmece’de bulunan işyerine çağrıldığını, müvekkilinin ihtarnameyi aldığı günün ertesi günü iş başı yapmak üzere Dilovası’ndan Büyükçekmece’ye arkadaşı ile birlikte gittiğini, işverenin işe başlangıç saatinin 7:30 olduğunu, kendisine servis tahsis edilemeyeceğini, müvekkilinin de kendi imkanlarıyla o saatte gelmesinin imkansız olduğunu bildirdiğini, ertesi gün tekrar arkadaşı ile birlikte işyerine gittiğinde, daha önce Dilovası’ndan işyerine servis ile gittiğini, 20-25 dakika sürdüğünü, Büyükçekmece’deki işyerine gelmesinin en iyi ihtimalle 4 ayrı otobüs değiştirerek en az 3,5 saat süreceğini, bunun İş Kanunu’nun 22. maddesine göre iş şartlarının olağanüstü ağırlaştırılması haline geldiğini, bu nedenle bir kez daha işverene eski görev ve eski koşullarda işe başlatılmasını ihtar ettiğini, davalı işverenin 14/03/2014 tarihli ihtarname ile davacının 2 gün işe gelmediği gerekçesi ile iş akdini haklı nedenle feshettiğini bildirdiği, davalının işçiyi eski işinde işe başlatmadığını en az 5-6 saat yolda geçireceği başka bir şehirde işe çağırdığını, sırf bu nedenle bile samimiyetsizliğin ortaya çıktığını, bu nedenle müvekkilinin işe başlatılmadığı belirterek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti işe başlatmama ve boşta geçen süre tazminat alacakları istenmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili,… İş Mahkemesinin … E. ve 2013/83 K. sayılı dosyasında davacının işe iade davasının kabulüne karar verildiğini, davacının noterden gönderilen ihtarname ile Gebzedeki işyerinin kapanması nedeniyle şirketin faaliyet gösterdiği Büyükçekmece’de bulunan depoda aynı görev ve haklarıyla işe başlayacağının ihtar edildiğini, davacının kötü niyetli olarak bir arkadaşı ile birlikte işyerine geldiğini, Gebze’den Büyükçekmece’ye gelemeyeceğini, ancak kendisine özel bir araç tahsisi halinde işe başlayacağını beyan ettiğini, kendisine Topkapı’ya kadar servis hizmetinin sağlandığını, davacıya bu yerden sonra yol masrafının da ekstra verileceğinin bildirildiğini, fakat davacının bunu kabul etmediğini, özel araç tahsisi talep ederek “kapımın önüne kadar beni götüreceksiniz” şeklinde beyanda bulunduğunu, tek bir kişi için Büyükçekmece’den Gebze’ye özel araç tahsis edilmesinin müvekkilini mağdur edeceğini, dava dilekçesinde yer alan beyanın tam aksine davacının ertesi gün işe gelmediğini, bu nedenle hakkında tutanak tutulduğunu, davacının işe başlamak için değil işe başlamamak için geldiğinin açık olduğunu, iş akdinin davacının işe başlaması gereken gün ve ertesi günü işe gelmediğinden haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş sözleşmesinin işe başlamadığı nedeni ile geçerli neden ile feshedildiği anlaşıldığından ihbar tazminatına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Davacı işçinin kesinleşen işe iade kararı sonrasında yasal süresi içerisinde işe başlatılmak için başvurusu üzerine davalı işveren tarafından Gebze ilçesindeki iş yerinin kapatıldığı bu nedenle Büyükçekmece ilçesinde bulunan iş yerinde çalışmak üzere işe davet edildiği anlaşılmıştır.
Davacı işçi açmış olduğu bu davada ise davetin iyi niyetli olmadığını ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti işe başlatmama ve boşta geçen süre tazminat alacaklarını talep etmiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonunda davacının yeni görevlendirildiği yerde işe başlamadığı buna göre başvurusunun samimi olmadığı gerekçesi ile ihbar tazminatı hariç diğer taleplerinin reddine karar verilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere göre davacının eski işinde başlatılmamak üzere işe davet edildiği açıktır. Teklif edilen yeni görev yeri önceki iş yeri ile kıyaslandığından çalışma koşullarının esaslı şekilde değişikliği anlamına gelmektedir. Davacının görevlendirildiği yerde çalışmayı kabul etmemesi işe başlama niyetinde samimiyetsizlik olarak değerlendirilemez.
Davacının mahkeme ilamında geçtiği üzere eski işine başlatılmadığı anlaşılmakla işe başlatmama tarihi fesih tarihi olarak dikkate alınmalı ve dosya içinde yer alan bilirkişi hesap raporu bu yönünden bir değerlendirmeye tabi tutularak davacının talepleri bakımından bir karar verilmelidir. Mahkemece yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 18.03.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);