Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşe başlatmama tazminatının fesih tarihindeki ücrete göre hesaplanması gerekir.

9. Hukuk Dairesi         2018/8729 E.  ,  2020/7738 K.

“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan GSM Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı …, davacının davalı şirkette 15.01.2013 tarihinde güvenlik görevlisi olarak işe başladığını ve iş sözleşmesinin işverence feshedildiği 07.02.2014 tarihine kadar çalıştığını, davacının 07.02.2014 tarihinde işten çıkarılması üzerine davalı şirket aleyhine Kocaeli 2. İş Mahkemesinin 2014/69 Esas sayılı dosyası ile işe iade talepli dava açıldığını, işe iadeye ilişkin kararın Yargıtayca onandığını, davacının kesinleşmiş mahkeme kararı uyarınca davalı tarafa çalışmak üzere başvurduğunu, davalı şirketin 09.03.2015 tarihli ihtarnamesi ile olumlu cevap verildiğini, davalı tarafın telefon aracılığıyla çalışanları …’ın davacının çalışmasını istemediğini ancak başka ilde ve başka yerde çalıştırabileceğini açıkça beyan ettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, boşta geçen süre ücreti, işe başlatmama tazminatı alacağını talep etmiştir.
Davalılar Cevaplarının Özeti:
Davalı … vekili, davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, zamanaşımı itirazında bulunduklarını, husumet itirazında bulunduklarını, davacının GSM Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesinde çalışmaya başladığını, … ile davalı GSM arasında herhangi bir şekilde sözleşmeye dayalı iş ilişkisi olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı GSM Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. vekili, ihale verilen şirketlerin değiştiği halde davacı işçinin aynı işyerinde farklı işverenler nezdinde çalışmaya devam ettiğini, davanın belirsiz alacak davası olarak açılamayacağını, husumet ve zamanaşımı itirazında bulunduklarını, davacının 13.04.2015 tarihine kadar işe başlamasının beklendiğini, davacının belirtilen tarihe kadar işe başlamak için herhangi bir müracaatının olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti :
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda toplanan delillere dayalı olarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, temyiz aşamasında davacı 19.03.2018 tarihli dilekçesi ile davalılardan … aleyhine açtığı davadan feragat etmesi sebebiyle Dairemizce feragat dilekçesinin mahkemece değerlendirilerek karar verilmesi için bozulmuş, mahkemenin bozma ilamına uyarak yaptığı yargılama sonucunda … yönünden davanın reddine, davalı şirket yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı GSM Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında işe başlatmama tazminatının hesaplanması konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
İşçinin işe iade sonrasında başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halinde, işe başlatılmayacağının sözlü ya da eylemli olarak açıklandığı tarihte veya bir aylık başlatma süresinin sonunda iş sözleşmesi işverence feshedilmiş sayılır.
İşe başlatmama tazminatının fesih tarihindeki ücrete göre hesaplanması gerekir.
İş güvencesi tazminatı çıplak brüt ücrete göre hesaplanır ve brüt ücretin içerisinde para ile ölçülebilen ve devamlılık arz eden diğer menfaatler yer almaz.
Somut uyuşmazlıkta, işe başlatmama tazminatının davacının çıplak brüt ücreti üzerinden hesaplanarak hüküm altına alınması gerekirken, mahkemece, sosyal yardımlar ilave edilerek tespit edilen giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplama yapılan bilirkişi raporuna itibar edilerek hüküm altına alınması hatalı olup bozma sebebidir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.09.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);