Yargıtay Kararı

İşe iade davası devam ederken işçinin işe davet edilmesi durumunda devam eden davadaki talepler işçi, açıkça feragat etmemiş ya da talebini geri almamış ise hüküm altına alınmalıdır.

İşe iade davası devam ederken işçinin işe davet edilmesi durumunda devam eden davadaki talepler işçi, açıkça feragat etmemiş ya da talebini geri almamış ise hüküm altına alınmalıdır.

9. Hukuk Dairesi         2021/142 E.  ,  2021/5153 K.

“İçtihat Metni”

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : … . Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : İŞE İADE

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı dava dilekçesinde özetle; iş akdinin davalıya ait işyerinde çalışmakta iken haksız fesih edildiğini, davacının işe iadesine ilişkin … İş Mahkemesi’nin 2017/527 esas sayılı dava dosyası devam ederken noter ihtarnamesi ile müvekkilinin işe davet edildiğini, ancak davacıya davalı işyerinde hiçbir iş verilmediğini, boş bir odada oturtulduğunu, kısa bir süre sonra 19/03/2018 tarihinde davalı işveren tarafından 5 yıl önceki gerçek dışı olaylar bahane edilerek kötü niyetli olarak yeniden iş akdinin feshedildiğini ileri sürerek fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 1,00-TL 8 aylık işsizlik güvencesi tazminatı, 1,00-TL boşta geçen ücret ve diğer sosyal hakları ve 1,00-TL fark kıdem tazminatı alacağının faizleri ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalının Cevabının Özeti:
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının işe iade davası devam ederken samimi bir şekilde işe geri çağrıldığını, davacının işe girişini takiben 1 ay kadar sonra şirket bilgisayarındaki şirkete bağlı verilerin silinmesi nedeni ile davacıdan savunma istendiğini, savunmasında durumu inkâr ettiğini, davalı şirketi 30.000,00-TL zarara uğrattığını, bu nedenlerle davacının işten çıkartılmasının zaruri hal aldığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
İlk Derece Mahkemesince, yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
İstinaf Başvurusu:
İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:
Bölge Adliye Mahkemesi tarafından davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak yeniden karar verilmiştir.
Temyiz Başvurusu:
Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı davacı vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Davacının boşta geçen süre ücreti alacağı olup olmadığı uyuşmazlık konusudur.
Davacı, iş akdinin davalıya ait işyerinde çalışmakta iken haksız fesih edildiğini, işe iadesine ilişkin Zonguldak 3. İş Mahkemesi’nin 2017/527 esas sayılı dava dosyası devam ederken noter ihtarnamesi ile işe davet edildiğini, işe başladıktan kısa bir süre sonra kötü niyetli olarak yeniden iş akdinin feshedildiğini beyan etmektedir.
Davalı ise işe davette samimi olduklarını, davacının davalı şirketi zarara uğrattığını bu sebeple iş akdine son verdiklerini beyan etmektedir.
Dosya kapsamından davacının, 12/09/2007-30/10/2017 tarihleri arasında davalı şirkette çalıştığı, iş akdinin davalı işveren tarafından sonlandırıldığı, davacı tarafından işe iade talebiyle … İş Mahkemesinin 2017/527 esas sayılı dosyası ile işe iade davası açıldığı, yargılama devam ederken …Noterliği’nin 14/12/2017 tarih, 20172 sayılı ihtarnamesi ile işe davet edildiği, 2. Kez 18/12/2017 tarihinde işe başladığı, bu seferde davacının iş akdinin ”işveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kuralarına aykırı davranışı nedeniyle fesih ” (kod 29) neden gösterilerek iş akdinin feshedildiği anlaşılmaktadır.
Davacının işe başlatılmış olması nedeniyle dava konusuz kalmış olup feshin geçerli bir sebebe dayanmadığı davalının kabulündedir. Bu durumda, davacının işe iade ve işe başlatmama tazminatlarına ilişkin taleplerinin konusuz kaldığı kabul edilmelidir. Buna karşılık davacı işçi, açıkça feragat etmemiş ya da talebini geri almamış ise boşta geçen en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının ise hüküm altına alınması gerekir.
Mahkemece 30.10.2017 ile 18.12.2017 tarihleri arasındaki boşta geçen ücret ve diğer hakların kabulü yerine reddi hatalıdır.
Sonuç:
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.02.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);