Yargıtay Kararı

İşe iade davasının kıdem ve ihbar tazminatında bekletici mesele yapılması gerekir.

İşe iade davasının kıdem ve ihbar tazminatında bekletici mesele yapılması gerekir.

22. Hukuk Dairesi         2017/18722 E.  ,  2018/26624 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin davalı tarafça usul ve yasaya aykırı olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile bir takım işçi alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, … 1. İş Mahkemesi’nin … esas 2014/21 karar sayılı dosyasında davacının işe iade talebinin reddedildiğini, davacı hakkında … 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2006/552 esas 2006/424 karar sayılı ilamı ile neticeten 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmediliğini, kararın Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleştiğini, davacının iş sözleşmesinin Toplu İş Sözleşmesi gereğince haklı nedenle feshediliğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
Taraflar arasında çözümlenmesi gereken ilk uyuşmazlık … İş Mahkemesi’nin 2013/561 esas 2014/21 karar sayılı dava dosyasının eldeki dava için bekletici mesele yapılması gerekip gerekmediği konusundadır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 165/1. maddesi uyarınca, bir davada hüküm verilebilmesi başka bir davaya, idari makamın tespitine veya dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise Mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir.
Dosya içeriğinden; … İş Mahkemesi’nin 2013/561 esas 2014/21 karar sayılı dosyası ile davacı ile davalı arasında işe iade davasının görülerek davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu dosyanın incelenmesinde davanın reddine dair verilen kararın henüz kesinleşmediği görülmektedir. Feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığının tespiti açısından bahsi geçen mahkeme kararının kesinleşmesi beklenmeli oluşacak sonuç dairesinde bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);