Yargıtay Kararı

Islah dilekçesi ile talep edilen faiz ıslahtan sonra işlemeye başlar.

Islah dilekçesi ile talep edilen faiz ıslahtan sonra işlemeye başlar.

15. Hukuk Dairesi         2019/2139 E.  ,  2020/629 K.

“İçtihat Metni”

Davacı … Bakanlığı ile davalı … Paz. Proje İnş. Mad. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasındaki davadan dolayı … Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 14.01.2016 gün ve 2012/66 E.-2016/6 K. sayılı hükmü onayan Dairemizin 18.03.2019 gün ve 2019/406 E.-2019/1177 K. sayılı ilamı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
– K A R A R –
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın davacı tarafından temyizi üzerine Dairemizce verilen 18.03.2019 tarihli 2019/406 Esas, 2019/1177 Karar sayılı ilamına karşı davacı tarafından karar düzeltme talebinde bulunulmuştur. 1-Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında ve özellikle … olarak dava açılmış ise de sonrasında davacının Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne devredildiği daha sonra 703 sayılı KHK ile Spor Genel Müdürlüğü’nün Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildiğinin anlaşılmasına karşın karar başlığında Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğünden davacı olarak gösterilmesinin maddi hataya dayalı olup, mahallinde düzeltilmesinin mümkün olmasına göre davacının aşağıdaki bendin dışında kalan karar düzeltme taleplerinin reddi gerekmiştir.
2-Davacı davasında davalı yüklenicinin 31.12.2012 tarihli sözleşme ile kapalı halı saha yapımı işini üstlendiğini, henüz kesin kabulü yapılmadan kötü imalât nedeni ile halı sahanın kullanılamaz hale geldiğini belirterek uğradıkları 1,00 TL (Bir TL) zararın tazminini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek 30.000,00 TL’ye çıkarmış ayrıca alacağa yasal faiz uygulanmasını talep etmiştir.Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ise de alacağa dava dilekçesinde faiz talep edilmediğinden ve daha önce temerrütün gerçekleştiği de kanıtlanamadığından ıslah tarihinden itibaren faiz uygulanması gerekirken faiz uygulanmamış olması doğru olmamıştır. Mahkemece verilen kararın bu sebeple bozulması gerekirken hata sonucu onandığı bu kez yapılan inceleme ile anlaşıldığından Dairemizin 18.03.2019 tarihli 2019/406 Esas, 2019/1177 Karar sayılı onama ilamının kaldırılarak, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden mahkeme kararının 6100 sayılı HMK’nın geçici 3. maddesinin yollamasıyla HUMK 438. maddesine göre düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer karar düzeltme taleplerinin reddine, 2. bent uyarınca karar düzeltme talebinin kabulüne Dairemizin 18.03.2019 tarih 2019/406 Esas, 2019/1177 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına mahkeme kararının hüküm fıkrası 1. bendinde bulunan “30.000,00 TL’nin” rakamından sonra gelmek üzere “Islah
tarihi olan 22.04.2015 tarihinden itibaren yasal faizi ile” rakam ve kelimelerinin eklenerek kararın değiştirilmiş bu haliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, ödediği temyiz peşin ve Yargıtay başvurma harçlarının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 18.02.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);