Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Islahtan sonra zamanaşımına uğrayan alacağın hesaplanmasına ilişkin karar.

7. Hukuk Dairesi         2013/27153 E.  ,  2014/1189 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi : Adana 3. İş Mahkemesi
Tarihi : 24/09/2013
Numarası : 2012/161-2013/549

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,
2-Davacı, haksız olarak iş akdinin feshedildiğini belirterek diğer işçilik alacakları yanında ayrıca fazla mesai ücreti de talep etmiştir.
Davalı Tumaz şirketi ise yapılan işin niteliğine ve davacının çalıştığı işin özelliklerine göre fazla mesai ücreti alacağının olamayacağı gibi aksinin kabulü halinde ise alacağın zamanaşımına uğradığını öne sürerek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacının talebine konu alacaklar yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Somut olayda ; davacı işçinin açtığı davada davalı işveren davacının dava dilekçesinin tebliği üzerine süresinde cevap dilekçesi sunmak suretiyle zamanaşımı defini ileri sürmemiş ancak davacının ıslah talebi üzerine süresinde ıslah talebine konu alacaklar yönünden zamanaşımı definde bulunmuştur. Davacı süresinde zamanaşımı definde bulunulmayan dava dilekçesinde 1000,00 TL fazla mesai ücreti talep etmiş, ıslah dilekçesi ile de bu miktarı artırmıştır.
Mahkemece davalının ıslah talebine karşı ileri sürdüğü zamanaşımı defi gözetilerek bilirkişiden ek rapor alınmış, bilirkişi ise ek raporunda ıslah tarihini gözeterek davacı işçinin net fazla mesai alacağının 1646,68 TL olduğunu bildirmiştir. Mahkemece davacının zamanaşımı define uğramayan 1000,00 TL fazla mesai ücreti ile uzman bilirkişinin ek raporunda bildirdiği zamanaşımına uğramayan 1646,68 TL’nin %40 hakkaniyet indirimi sonunda bulunan miktarın toplamı üzerinden 1988,00 TL fazla mesai ücretine hükmedilmiş ise de hükmedilen sonuç miktarın belirlenmesinde izlenilen hesap yöntemi doğru olmamıştır. Mahkemece süresinde zamanaşımı define uğramayan dava dilekçesinde talebe konu 1000,00 TL ile ıslah sonrası zamanaşımına uğramayan ve ek bilirkişi raporunda bildirilen 2300,16 TL’nin toplanması sonunda bulunan 3300,16 TL ‘den SSK ve İşsizlik primi olarak %15,gelir vergisi olarak %15 ile damga vergisi olarak % 0,06 oranında kesinti yapılmak suretiyle bulunacak miktardan kabule göre %40 hakkaniyet indirimi sonunda belirlenecek net 1422,04 TL fazla mesai ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair hüküm oluşturulması gerekirken bu miktardan fazla olacak şekilde yanlış hesap yöntemi ile 1988,00 TL fazla mesai ücretinin hüküm altına alınması isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 28.01.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

);