Yargıtay Kararı

İstifa dilekçesi matbu olup, istifa tarihi dahil birçok yerinde boşluklar bırakıldığı ve bu boşlukların sonradan doldurulduğu açıkça görülmektedir. Bu yüzden istifa dilekçesine değer verilmemelidir.

İstifa dilekçesi matbu olup, istifa tarihi dahil birçok yerinde boşluklar bırakıldığı ve bu boşlukların sonradan doldurulduğu açıkça görülmektedir. Bu yüzden istifa dilekçesine değer verilmemelidir.

9. Hukuk Dairesi         2017/11578 E.  ,  2019/15452 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı ve davalılardan S… Konutları Konut Yapı Kooperatifi vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin 31/05/2008 tarihinden, 12/08/2011 tarihine kadar davalının emrinde işçi sıfatı ile beton kalıp ustası olarak çalıştığını, müvekkilinin hiçbir gerekçe gösterilmeden 12/08/2011 tarihinde işten çıkarıldığını, müvekkilinin günlük 45,00 TL yevmiye ile çalıştığını, müvekkilinin sabah saat 07:30’dan akşam saat 18:00’e kadar çalıştığını, fazla mesailerinin ödenmediğini, yıllık izin kullanmadığı gibi ücretlerini alamadığını, müvekkilinin resmi bayram ve genel tatil günlerinde de çalıştığını, davalının bu günlerin parasını ve çocuk paralarını müvekkiline ödemediğini iddia ederek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, fazla çalışma alacağı, çocuk parası, yıllık ücretli izin ve genel tatil ücret alacağının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalılar vekili; davacının, müvekkili …’in hiçbir zaman işçisi olmadığını, davacının SGK hizmet cetvelinin de incelendiğinde görüleceği üzere 05/06/2008 tarihinde … Konut Yapı Kooperatifi’ne bağlı olarak çalışmaya başladığını ve çeşitli işyeri numaraları üzerinden 30/06/2011 tarihine kadar kooperatifin işçisi olarak çalıştığını, davacının 30/06/2011 tarihinde kendi isteği ve arzusu ile yani istifa ederek işten ayrıldığını, isteği ile işten ayrılan davacının kıdem ve ihbar tazminatı talep etme hakkının bulunmadığını, davacının ücret bordroları ve SGK kayıtlarında da göründüğü üzere günün asgari ücreti üzerinden çalıştığını, 45,00 TL günlük yevmiye ile çalışmadığını, bordroların davacı tarafından imzalı olduğunu, bordroda görünen ücretten daha fazla ücret aldığını davacının yazılı belge ile ispat etmesi gerektiğini, davacının işten ayrılırken imzaladığı yazılı belge ile davalı … ibra ettiğini tüm haklarını aldığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve alınan bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı S… Konutları Konut Yapı Kooperatifi vekili ve davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı … Konutları Konut Yapı Kooperatifi’nin tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı hiç bir neden yokken işten haksız yere çıkartıldığını iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı talebinde bulunmuş, davalı ise davacının istifa dilekçesi vererek ayrıldığını, kendi ayrıldığı için kıdem ve ihbara hak kazanamadığını savunmuştur.
Dosyaya ibraz olunan istifa dilekçesinin çalışırken matbu olarak alınıp boşluklarının sonradan doldurulduğu savunulmuş mahkemece bu savunmaya itibar edilmeden istifaya değer verilerek davacının kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddolunmuştur.
Dosyada mevcut istifa dilekçesi incelendiğinde matbu istifa dilekçesi olup, istifa tarihi dahil bir çok yerinde boşluklar bırakıldığı ve bu boşlukların sonradan doldurulduğu açıkça görülmektedir.
Davacı tarafın açıklamalarıda gözetildiğinde yukarıda izah edilen istifa dilekçesine değer vermek mümkün değildir.
Açıklanan nedenle istifaya değer verilmeyerek davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacı ve davalı … Konutları Konut Yapı Kooperatifi’ne iadesine, 10/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);