Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İstifa dilekçesinin içeriğinde açıkça “özel sebeplerle” istifa edildiğinin yazılı olması durumunda bu şekilde yapılan istifanın sonradan haklı feshe dönüştürülmesi mümkün değildir.

9. Hukuk Dairesi         2019/4512 E.  ,  2021/4319 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : … 26. Hukuk Dairesi

MAHKEMESİ : Bakırköy 10. İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının 08.06.2006-02.09.2014 tarihleri arasında … Elektrik Arıza Onarım Bakım Montörlüğüne bağlı açma-kapama elektrik teknisyeni olarak çalıştığını, davacı tarafından iş sözleşmesine haklı olarak 02.09.2014 tarihinde son verildiğini, davacının davalı …Ş.’nin işçisi kabul edilmesi gerektiğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen 10.05.2011 tarih 7457 sayılı raporuyla davacının çalıştığı işlerin kanuna aykırı ve muvazaalı oluşturulduğunu, raporun iptali için açılan davanın ise reddedildiğini, davacının gerçek işvereni ile üyesi olduğu … sendikası arasında 17.10.2011 imza tarihli 14. Dönem ve 11.10.2013 imza tarihli 15. Dönem Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinden yararlandırılmadığını ileri sürerek kıdem tazminatı ve bir kısım diğer işçilik alacaklarının davalılardan tahsilini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalılar vekili, zamanaşımı ve husumet itirazında bulunduklarını, davanın kısmi dava olmasına muvafakat etmediklerini, yüklenici firmalarla davalılardan … Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında alt işveren asıl işveren ilişkisi bulunmadığını, davacı ile davalı …Ş. arasında herhangi bir iş sözleşmesi bulunmadığını, davacının sendika üyesi olmaması ya da dayanışma aidatı ödememesi sebebiyle sendika üyesi olan bir işçinin emsal ücreti ve Toplu İş Sözleşmesi haklarından yararlanmasının mümkün olmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
İlk Derece Mahkemesince, yapılan yargılama sonucunda toplanan delillere göre ve bilirkişi raporu doğrultusunda yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
İstinaf Başvurusu :
İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalılar ve ihbar olunanlar vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :
Bölge Adliye Mahkemesince; davacı 02.09.2014 tarihli dilekçesi ile özel sebeplerinden dolayı istifa ettiğini bildirdiği, dava dilekçesiyle de ek tediye, Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklı ücret ve haklar, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödenmemesi sebebiyle iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürdüğü, bir kısım işçilik alacakları bulunduğundan iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğinin kabulünün dosya kapsamına uygun olduğu, davalıların birlikte sorumlu olduğu gerekçeleriyle ihbar olunanlar vekilinin mahkeme kararına karşı istinaf başvuru hakkının bulunmaması sebebiyle istinaf dilekçesine dair herhangi bir inceleme yapılmasına yer olmadığına, davalıların istinaf başvurusunun ise esastan reddine karar verilmiştir.
Temyiz Başvurusu:
Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına ve özellikle temyiz sebeplerine göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan yönleri usul ve kanuna uygun görülmüştür
2- Taraflar arasında davacının çalışma süresinin kesintisiz olup olmadığı uyuşmazlık konusudur.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının 08.06.2006 – 02.09.2014 tarihleri arasında aralıksız çalıştığı kabul edilmiş ise de; dosya içerisinde bulunan Sigortalı Hizmet Döküm Cetveli incelendiğinde, davacının çalışmalarının 08.06.2006 – 31.08.2006, 22.09.2006 – 30.11.2007, 24.02.2009 – 02.09.2014 tarihleri arasında olmak üzere aralıklı olduğu ve aralıksız çalışmanın davacı işçi tarafından yöntemince ispatlanamadığı anlaşılmaktadır. Açıklanan sebeple; davacının az yukarıda belirtilen tarih aralıklarıyla çalıştığı kabul edilmeli ve hüküm altına alınacak alacaklar kalemleri de aralıklı çalışma süresine göre yeniden hesaplanmalıdır.
3- Taraflar arasında davacının kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı bir başka uyuşmazlık konusudur.
İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemelerince davacının ödenmeyen işçilik alacaklarının bulunması sebebiyle iş sözleşmesine haklı olarak son verdiği gerekçesiyle kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerektiği kabul edilmiştir.
Ne var ki; dosya içerisinde bulunan 02.09.2014 tarihli el yazılı istifa dilekçesinde, “01.09.2013 tarihinden itibaren Güngören İşletme Müdürlüğü Ölçü Servisi’nde çalışmaktayım. 02.09.2014 tarihinden itibaren özel sebeplerimden dolayı kendi isteğimle istifa ediyorum.” yazılı olup dilekçenin içeriği ve altındaki imza inkara uğramadığı gibi iradenin sakata uğradığına ilişkin bir iddia ve ispat da yoktur. Üstelik, davacı tanıklarından biri de davacının daha iyi şartlarda iş bulması sebebiyle iş sözleşmesini sonlandırdığını beyan etmiştir.
Dairemizin yerleşik hale gelen içtihatlarına göre, genel içerik taşıyan, özel bir sebebe dayanmayan istifa dilekçesinin kısa süre içinde açılan davada haklı fesih sebepleri açıklanarak işçinin haklı feshine dönüştürülmesi mümkün ise de; istifa dilekçesinin içeriğinde açıkça “özel sebeplerle” istifa edildiğinin yazılı olması durumunda bu şekilde yapılan istifanın sonradan haklı feshe dönüştürülmesi mümkün değildir.
Dolayısıyla, davacının 02.09.2014 tarihli istifası sebebiyle 24.02.2009 – 02.09.2014 tarihleri arasındaki aralıksız çalışma dönemi için kıdem tazminatına hak kazanamayacağı kabul edilmeli, 08.06.2006 – 31.08.2006, 22.09.2006 –30.11.2007 tarihleri arasındaki dönemler için kıdem tazminatınının hüküm altına alınıp alınamayacağı değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir.
SONUÇ: Temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu esastan reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.02.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

);