Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İstinaf aşamasında, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar dinlenemez, yeni delillere dayanılamaz.

23. Hukuk Dairesi         2018/1209 E.  ,  2020/2487 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi
İLK DERECE
MAHKEMESİ :Gaziantep 7. Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne ve davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, müvekkili tarafından borçlu aleyhine takip yapılarak, borçlunun 3.kişideki hak ve alacaklarına haciz konulduğunu, icra müdürlüğü tarafından paylaşıma konu bedel üzerinde sıra cetveli düzenlendiğini ancak davalının alacağının muvazaalı olduğunu ve davalının takibine konu bonoların yetkisiz temsilci tarafından imza edildiğini öne sürerek sıra cetvelinin iptalini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; muvazaalı alacak oluşturulduğu iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davalarında ispat yükünün davalı alacaklı tarafta olduğu, ancak davalı tarafın davaya süresinde cevap vermediği, herhangi bir delil sunmadığı, alacağını ispat edemediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Davalı vekilinin istinaf başvurusu üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile davalı takibinin dayanağı olan bonoların keşide ve vade tarihleri ile takip tarihi, davacıların takip tarihlerinin ve takiplerine dayanak çeklerin keşide tarihlerinden önce olduğu, henüz doğmamış bulunan davacılar alacağının tahsilini engellemek amacıyla muvazaalı borç ilişkisi kurulduğundan söz edilemeyeceği gerekçesi ile usul ve yasaya aykırı görülerek istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
HMK’nun 355. maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemesinde; istinaf incelemesi, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak kararda re’sen gözetilmesi gereken kamu düzenine aykırı bir durum varsa, istinaf nedenleri ile bağlı olmaksızın inceleme yapılır. Yine HMK’nun 357. maddesi gereğince ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar dinlenemez, yeni delillere dayanılamaz.
Somut olayda davalı taraf ilk derece mahkemesindeki dava dilekçesinde veya istinaf başvurusu dilekçesinde, Bölge Adliye Mahkemesi kararında belirtilen hususları ileri sürmemiştir. Bölge Adliye Mahkemesinin ilk derece mahkemesinde ve istinaf dilekçesinde ileri sürülmeyen hususları dikkate alması açıklandığı üzere kanuna aykırı görüldüğünden Bölge Adliye mahkemesi kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 11.Hukuk Dairesinin ilk derece mahkemesince verilen kararın kaldırılarak yeniden esas hakkında verdiği kararın yukarıda yazılı gerekçe ile BOZULMASINA HMK’nun 373/2. maddesi gereğince kararın bir örneğinin ilk derece mahkemesine gönderilmesine, dosyanın Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 11.Hukuk Dairesine gönderilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, kesin olarak 07.07.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

);