Yargıtay Kararı

İşveren tarafından günlük hayatta kullanılması için verilen sosyal amaçlı elbise bedeli giydirilmiş ücrete eklenir.

İşveren tarafından günlük hayatta kullanılması için verilen sosyal amaçlı elbise bedeli giydirilmiş ücrete eklenir.

22. Hukuk Dairesi         2012/16660 E.  ,  2013/4942 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA : Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali, icra-inkar tazminatı, yıllık izin, ihbar tazminatı, işe başlatmama tazminatı, kıdem tazminatı, kötüniyet tazminatı ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili; davacının davalı aleyhine Gebze 1. İş Mahkemesine 2008/643 esas sayılı dava dosyasıyla işe iade davası açtığını, mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın Yargıtay’ca onandığını, davacının ihtarname göndererek işe iade başvurusunda bulunduğunu, davalı şirket tarafından işe davet edildiğini, aynı durumdaki diğer davacılar işe başlatılırken davacının işe başlatılmadığını, davacıya ödenmesi gereken kanuni hakların ödenmediği, Gebze 2. İcra Müdürlüğü 2011/133 esas sayılı dosyası ile icra takibinin başlatıldığını, davalının icra takibine itirazda bulunduğunu, bu sebeple icra takibinin durdurulduğunu belirterek, davalının itirazının iptaline, takibin devamına ve %40′ dan az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili; davacının işe başlama kararının onanmasından sonra işe başlama talebinde bulunduğunu, müvekkili firmanın davacıyı noter ihtarnamesiyle işe başlamaya davet ettiğini, davacının belirtilen tarihte işe başladığını, 2 gün sonra mazeretsiz olarak işe gelmediğini, bir iki gün sonrada iş şartlarını beğenmediğini söyleyerek işyerini terk ettiğini, davacının işe başlatılmasında kanuna ve Yargıtay kararlarına uygun hareket edildiğini, davacının işe başlatılma talebinde samimi olmadığını, davacının icra takibi ile söz konusu alacaklarının ücret farklarını talep ettiğini, icra takibine itiraz edildiğini ve durdurulduğunu, işe iade başvurusunda samimi olmayan davacının başvuru yapmamış sayılacağını, fesih sırasında ödenen kıdem ve ihbar tazminatı alacağından başka fark alacağının da olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.
Mahkeme kararı davalı vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı vekili dava dilekçesi ile, davalıdan işe başlatmama tazminatının yanında yıllık izin ücreti, fark ihbar tazminatı, fark kıdem tazminatı, kötü niyet tazminatı talebinde bulunmuş olup, bu miktarların tespit edilmesi yargılamayı gerektirdiğinden, likit alacak olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Mahkemece davalı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
3-Davacıya davalı tarafından çalışmış olduğu süre içerisinde verilen ayakkabı, elbise yardımı ve havlu temizlik yardımının işte kullanılmak üzere mi yoksa sosyal yardım amacıyla mı verildiği dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. Mahkemece bu husus araştırılmalıdır. Davacıya verilen ayakkabı, elbise ve havlu temizlik malzemelerinin sosyal yardım olduğunun tespit edilmesi halinde bilirkişi tarafından yapılan hesaplamalarda giydirilmiş ücrete dahil edilmesi, işte kullanıldığının tespiti halinde giydirilmiş ücrete dahil edilmemesi gerekmektedir. Mahkemece eksik hususlar giderildikten sonra yeniden bilirkişi raporu alınmalı ve edinilecek kanaate göre hüküm kurulmalıdır.
SONUÇ: Bu sebeplerle mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.03.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);