Yargıtay Kararı

İşverene karşı davası bulunan tanığın beyanlarına itibar edilmez.

İşverene karşı davası bulunan tanığın beyanlarına itibar edilmez.

9. Hukuk Dairesi         2011/35934 E.  ,  2013/29010 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA :Davacı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalılardan …. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalılar arasında asıl-alt işveren ilişkisi bulunduğunu, iş sözleşmesinin haksız şekilde feshedildiğini belirterek ihbar tazminatı, fazla çalışma, genel tatil ve ücret alacağı talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı … ihale makamı olduğunu, davacının işvereni olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı … firması ihale sözleşmesinin diğer davalı tarafça haksız olarak feshedildiğinden davacının iş sözleşmesinin feshedildiğini, asgari ücret ile çalıştığını, fazla çalışma ve genel tatil çalışması yapılmadığını, davacının alacaklarından diğer davalının sorumlu olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı (…AŞ.) Avukatı tarafından temyiz edilmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı … vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
Dairemizce temyiz incelemesi yapılan 2011/2007 esas sayılı dosyada “davacının çalıştığı dönem itibariyle davalı … kamuya ait bir şirkettir. Davacılar tarafından okunan sayaçlara ilişkin belge ve bilgilerin …’a hangi zamanda iletildiği ve buna göre çalışmanın bitiş saatinin ne olduğu kurum kayıtlarından araştırılmalıdır. Davacı tanığı Murat Aşkan ile davalılar arasında derdest dava bulunması, diğer tanık İbrahim Halil Yağmacı’nın ise davalı … firmasında çalışıp çalışmadığının belli olmaması da dikkate alınmalıdır.” şeklinde
bozma yapılmıştır. Mahkemece yeniden yapılan sonucunda fazla çalışma alacağı tekrar hüküm altına alınmış ve Dairemizin 2012/30587 E. sırasında yapılan temyiz incelemesi neticesinde davacının fazla çalışmayı ispat edilemediği belirtilerek karar bozulmuştur. Yukarıdaki açıklamalar ve Dairemizin 18.9.2012 gün ve 2012/30587-30555 E.K. sayılı emsal bozması nazara alındığında işverene karşı davası bulunan tanık beyanlarına itibar edilemeyeceğinden davacının ispatlanamayan fazla çalışma alacağı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 12.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);