Yargıtay Kararı

İşverenini izni olmadan sezon sonunda kırık olan şezlongları hurdacıya veren işçinin bu eylemi haklı nedenle fesih sebebidir.

İşverenini izni olmadan sezon sonunda kırık olan şezlongları hurdacıya veren işçinin bu eylemi haklı nedenle fesih sebebidir.

9. Hukuk Dairesi         2017/12944 E.  ,  2019/16735 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili özetle; davacının davalı şirkette sahilci sıfatı ile çalıştığını, sahilin temizlenmesi, şezlong ve şemsiyelerin tamiri, bakımı, sahildeki otel misafirlerinin ihtiyaçları, beach barın işleri ile ilgilendiğini, çöpe atılacak malzemeleri çöp istasyonuna götürürken yolda hurdacıya rastladıklarını ve bu malzemeleri hurdacıya verdiklerini, bu durumu haber alan otel yönetiminin davacının bu işlemi menfaat karşılığı yaptığını öne sürerek iş akdini bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshettiğini, bir kısım işçilik ücretlerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili özetle; davacının davalı işyerinde meydancı olarak çalıştığını, otele ait şezlongları otelin bilgisi haricinde hurdacıya satıp para alırken görüldüğünü, bu sebeple iş akdinin haklı nedenlerle feshedildiğini, davacının daha önce de iş sözleşmesi ile bağdaşmayacak hareketleri olduğunu, ayrıca işçinin hak kazandığı sair alacakların bordrolara yansıtılarak ödendiğini, işçinin çalıştığı ulusal bayram ve genel tatil günlerinin karşılığının izin yahut ücret olarak ödendiğini beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacının iş akdi, davalı işyerinde sahil sorumlusu olarak çalışmakta iken birlikte çalıştığı iş arkadaşı ile birlikte sezon bitiminde kırık ve arızalı olan davalı otele ait şezlongların hurdacıya verildiğinin ve karşılığında para aldığının yan otelin güvenlik görevlisi tarafından görülmesi üzerine davalı işveren tarafından feshedilmiştir.
Davacının görevi sahilde otele ait şezlongların düzenlenmesi, ve plaj kullanımına ilişkin olup davacının sezon bitince otele ait 20 civarında şezlongu kırık ve arızalı oldukları gerekçesi ile otel yetkililerinin izni olmadan hurdacıya verdiği, olayın ortaya çıkması üzerine hurdacının telefonla aranarak şezlongların tekrar getirtildiği, davacı işçinin sorumlu olduğu ve ekonomik değeri bulunduğu anlaşılan arızalı şezlongları yetkililerin izni olmaksızın hurdacıya vermesinin işverenin güvenini kötüye kullanma olup, işverene haklı fesih imkanı tanıdığı, hırsızlık şikayeti neticesinde takipsizlik kararı verilmesinin iş hukuku açısından eylemin niteliğini değiştirmeyeceği anlaşıldığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);