Yargıtay Kararı

İşyeri tuvaletinde sigara içmek geçerli fesih nedeni sayılabilir.

İşyeri tuvaletinde sigara içmek geçerli fesih nedeni sayılabilir.

9. Hukuk Dairesi         2013/10378 E.  ,  2015/7303 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ
DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ikramiye alacağı, izin ücreti, yakacak ücreti, çocuk yardımı alacağı ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile maaş, İkramiye, yakacak ve çocuk yardımı, fazla mesai, hafta tatili ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödenmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle, kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı sözleşmesinin haksız feshedildiğini iddia etmiştir. Davalı ise davacının 12/08/2008 tarihinde yasak olduğu halde soyunma odasında sigara içtiğinin tespiti üzerine ihtar edilmesine rağmen, 14/07/2011 tarihinde tuvalette sigara içmesi nedeniyle haklı nedenle sözleşmenin feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece 5727 sayılı Yasaya da dayanılarak sözleşmenin haklı nedenle feshedildiği kabul edilmiştir.
5727 sayılı Yasadaki düzenlemeler karşısında kapalı ortamda sigara içmenin cezası idari yaptırımdır. Sigara içmenin haklı fesih sayılabilmesi için sigara içilen yerin ve işçinin yaptığı iş açısından iş güvenliğini tehlikeye düşürecek bir hal olması gerekir.
Somut olayda işçinin 14/07/2011 tarihinde sigara içtiği yer tuvalet olup burada sigara içmenin iş güvenliğini ne şekilde tehlikeye düşürdüğü açıklanmamıştır. İşverenin işin tehlikeye düşürüldüğü yönünde bir iddiası olmadığından davacının tuvalette sigara içmesi eylemi, haklı fesih sebebi oluşturmaz. Bu eylem olsa olsa geçerli fesih sebebi sayılabilir. Bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken reddi hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);