Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşyerinin taşınması ile birlikte yeni işyerine göre katedilecek toplam mesafe ve zaman fazla ise bu değişiklik işçi aleyhinedir.

9. Hukuk Dairesi         2016/647 E.  ,  2019/5645 K.

“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının depo görevlisi olarak çalışmaya başladığını, 30 yıl evvel davalı şirketin Sütlüce de bulunan işyerinde çalışmaya başladığını, 2003 yılı başlarında şirketin Ümraniye ‘ye taşındığını ve müvekkilin emekliliğine az bir süre kaldığından dolayı değişikliği kabul ettiğini, 2015 yılında davalı şirketin Taşdelen-Çekmeköy adresine taşınacağını müvekkile yazılı olarak bildirdiğini, davacının işyeri değişikliğini kabul etmediğini yazılı olarak ilettiğini ve işçilik haklarını istediğini, davalının ödemediğini, bu sebeple dava açmak zorunda kaldıklarını, bu sebeple kıdem tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacı müvekkilin iki farklı dönemde çalıştığını, ilk çalışma dönemi bitince davacının emekli olduğunu, daha sonra yeniden davalı şirkette çalışmaya başladığını, aralıksız olarak çalışmadığını, iş akdi feshinin haklı bir nedene dayanmadığını, davacının işyerine müvekkil şirket tarafından organize edilen servis ile gidip geldiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, tanık beyanları değerlendirildiğinde işyerini Ümraniye’den Çekmeköy’e taşındığı, iki adresin de İstanbul’un Anadolu yakasında olduğu esasen davacının Avrupa yakasında boğazın karşısında Eyüp’te oturduğu, servisle işe gidip geldiği, işyerinin adresinin değişmesi sebebiyle bu değişikliği kabul etmediği ve iş akdinin davacı işçinin fesih ettiği anlaşılmaktadır. Mahkememiz davacının boğazın karşı yakasında Eyüp’te oturmakla beraber servisle işe gidip geldiğini, İstanbul’un Anadolu yakasında Ümraniye’den Çekmeköy’e taşınmasının davacı için büyük bir külfet olmadığını, sonuç olarak Eyüp’ten servisin yine de işyerine geleceğini, dolayısıyla feshin haklı olmadığını, tazminat gerektirmediği nazara alarak davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
İş sözleşmesinin davacı işçi tarafından haklı olarak feshedilip feshedilmediği taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
Davacı işçi çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapıldığını ileri sürerek iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini ileri sürmüştür.
Davalı işveren işyerinin Ümraniye’den Çekmeköy’e taşındığını davacının yeni yerde görevlendirilmesine rağmen değişikliği kabul etmeyerek haklı neden olmaksızın işyerinden ayrıldığını savunmuştur.
Mahkemece savunmaya değer verilerek kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.
Davacı işçi uzun yıllar işyerinde çalışmış İstanbul Eyüp İlçesinde ikamet etmesine rağmen Ümraniye’de faaliyet gösteren işyerine gidip gelmiştir. İşverence işyerinin Çekmeköy’e taşınması üzerine çalışma koşullarında değişikliğe gidilmiştir. Davacının yeni görevlendirildiği işyeri eskisine göre 15 km daha uzak olup işverence servis imkanı sağlamış olsa dahi İstanbul ilinin trafik koşulları ve yeni işyerine göre katedilecek toplam mesafe ve zaman değerlendirildiğinde yapılan değişiklik işçi aleyhinedir.
Bu nedenle davacı işçi iş sözleşmesini 4857 Sayılı İş Kanununun 24/2-f maddesine göre feshetmiş olup sözü edilen haklı feshe göre kıdem tazminatına hak kazandığı kabul edilmelidir. Açıklanan nedenle yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.03.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.

);