Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İtirazın iptali davasında, dava dilekçesi asile tebliğ edilir.

11. Hukuk Dairesi         2020/3479 E.  ,  2020/5077 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 17/12/2018 tarih ve 2016/147-2018/1365 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, kredi kartı üyelik sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için girişilen icra takibine, davalı tarafından haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına, % 40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, cevap dilekçesi vermemiş ve duruşmalara katılmamıştır.
Mahkemece yapılan yargılama, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne, toplam 13.582,94 TL’ye yönelik itirazın iptaline, 8.205,73 TL ana paraya takipten itibaren 5464 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca faiz yürütülmek suretiyle takibin diğer kayıt ve şartlarda devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine, % 40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine (Kapatılan) Yargıtay 19.Hukuk Dairesi’nin 30.11.2015 tarih, 2015/13705 Esas ve 2015/15706 Karar sayılı ilamı ile “İş bu davanın temelini oluşturan icra dosyasında ödeme emrinin tebliği, davalı-borçlu …’ın … Mah. … Sok. … Apt. No: … Daire: … Bakırköy/İstanbul adresine yapılmış, borçlu vekili itiraz dilekçesinde de ikametgahının belirtilen adres olduğunu belirtmiştir. Mahkemece 05.06.2008 tarihli duruşmada ”icra dosyasında usulüne uygun yapılan adresine TK’nun 35. maddesine göre tebligat yapılmasına” karar verilmesine rağmen dava dilekçesinin tebliğinin madde 35’e göre ”Bağdat Cad. Nusretbey Apt. No: …Feneryolu …/İstanbul” adresine yapılması doğru değildir. Dava dilekçesi davalıya usulüne uygun olarak tebliğ edilmeden ve savunma hakkı tanınmadan yazılı şekilde karar verilmesi hukuki dinlenilme hakkına (HMK madde 27) aykırılık oluşturduğundan hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.” gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, 2007/806 E 2009/210 K sayılı dosyada yapılan yargılama ile toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre verilmiş olan 30/04/2009 tarihli gerekçeli kararın usule ve yasaya uygun olduğu belirtilerek aynı gerekçelerle davacının davasının kısmen kabulü ile, davalı tarafından İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2006/11192 E sayılı icra dosyasında davacının davalıdan 13.582,94 TL alacaklı
olduğunun tespitine, bu miktara vaki itirazın iptaline, ana para 8.205,73 TL’ye takipten itibaren 5464 Sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca faiz yürütülmek suretiyle takibin diğer kayıt ve şartlarda devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine, davalının hüküm altına alınan alacağın % 40′ ına isabet eden 5.433,17 TL icra inkar tazminatı ile sorumlu tutulmasına karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle maddi hukuka ve muhakeme hukukuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, dava dosyasının ilk derece mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 695,88 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 16.11.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);