Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Kamulaştırmada kot farkı oluştuğu durumlarda değer azalışı ile ilgili ek rapor alınması gereklidir.

5. Hukuk Dairesi         2015/12073 E.  ,  2015/15307 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Tortum Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 13/05/2014
NUMARASI : 2014/12-2014/231


Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 10.02.2015 gün ve 2014/23432 Esas – 2015/1638 Karar sayılı ilama karşı davalı vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
– K A R A R –

Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, Yargıtay ilamında yazılı gerekçelere göre davalı vekilinin aşağıdaki bent kapsımı dışında kalan sair düzeltme istekleri HUMK ‘nun 440. maddesinde yazılı nedenlerden hiç birisine uymadığından yerinde değildir. Ancak;
Dosyada bulunan kanıt ve belgelerden; dava konusu taşınmazın kamulaştırmadan arta kalan kısımı ile kamulaştırma konusu olan yol arasında kot farkı oluştuğu ve hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda, bu durumun kamulaştırma harici kısım ve bu bölümdeki yapılarda meydana getireceği değer azalışı ile ilgili olrak bilimsel veriler içeren ve denetime olanaklı bir değerlendirme yapılmadan, genel deyimlerle % 24,50 oranında değer kaybı takdir edildiği gözetilerek, bu hususta bilirkişi kurulundan ek rapor alınıp, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulduğu gibi kararın Dairemizce de bu gerekçe ile bozulması gerekirken, değişik gerekçe ile bozulduğu bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından,
Dairemizin; 10.02.2015 gün ve 2014/23432-2015/1638 sayılı bozma ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incemede;
Dava 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.

1-Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Kamulaştırılan taşınmazın, arsa niteliğindeki zeminine emsal karşılaştırması yapılarak, üzerindeki yapılara ise resmi birim fiyatları esas alınıp yıpranma payı da düşülerek değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
Dosyada bulunan kanıt ve belgelerden; dava konusu taşınmazın kamulaştırmadan arta kalan kısmı ile kamulaştırma konusu olan yol arasında kot farkı oluştuğu anlaşılmıştır.
Bu durumda, mahkemece mahallinde yeniden keşif yapılarak taşınmazın kamulaştırmadan arta kalan kısmında ve üzerindeki yapılarda yol nedeniyle meydana gelecek olan değer azalışı ile ilgili olarak bilimsel veriler içeren, denetime olanaklı ve gerekçeli rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, arta kalan kısma ve üzerindeki yapılara genel deyimlerle % 24,50 oranında değer azalışı takdir eden geçersiz bilirkişi kurulu raporuna göre hüküm kurulması,
2-Davacı idare harçtan muaf olduğu halde, aleyhine harca hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde , 28/09/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);