Yargıtay Kararı

Kat malikleri yetki vermemişlerse kooperatifler siteyi yönetemezler.

Kat malikleri yetki vermemişlerse kooperatifler siteyi yönetemezler.

20. Hukuk Dairesi         2018/1975 E.  ,  2018/5769 K.

“İçtihat Metni”

…..

Taraflar arasındaki 1429 ada 1 parsel 21. blok kat malikleri kurulu kararlarının ve yönetim planının iptali davasından dolayı yerel mahkemece verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 16/01/2018 gün ve 2017/1834 E. – 2018/162 K. sayılı ilâmıyla bozulmasına karar verilmiş, süresi içinde davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içindeki tüm belgeler incelenip gereği düşünüldü:
K A R A R

Karar düzeltme incelemesi yapılabilmesi için;
1-Dava konusu taşınmazın, sözü edilen toplu yapı yönetiminin üzerinde kurulduğu parsel ya da parsellerde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulup kurulmadığı, bir ya da birden fazla parsel üzerinde olup olmadığı, birden fazla parsel üzerinde bulunuyor ise 5711 sayılı Kanun ile değişik Kat Mülkiyeti Kanununun 66 ve 67. maddeleri gereğince toplu yapıyı oluşturan imar parselleri ve ortak yerlerin tapuda birbirleriyle bağlantılarını sağlamak suretiyle irtibatlandırılıp irtibatlandırılmadığı sorularak, buna ilişkin tapu kayıtlarının ve toplu yapı yönetim planı örneğinin, toplu yapı kurulmamış ise 1429 ada 1 parsel ve 1416 ada 1 parsele ait tapu kaydı ve tapuya kayıtlı bütün yönetim planı örneklerinin tapu müdürlüğünden,
2-Toplu yapı yönetim planının bulunup bulunmadığı titizlikle araştırılıp, bulunduğunun anlaşılması halinde 5912 sayılı Kanun ile eklenen Kat Mülkiyeti Kanununun Geçici 2. maddesi gereğince toplu yapı yönetim planının, bu kanun hükümlerine uyarlanması amacıyla bir değişiklik yapılıp yapılmadığının, yapılmışsa değişik toplu yapı yönetim planının davacıdan ve tapu müdürlüğünden,
3-Dava konusu sitede, 1429 ada 1 parsel 21. Blok ve 1416 ada 1 parsel 8 blok kat malikleri kurullarınca birlikte yönetim hususunda veya yönetim ve temsil işlerinin davacı kooperatife devredildiğine veya yetki verildiğine dair varsa alınmış kararların ve bu kararları içeren kat malikleri karar defterlerinin taraflardan,
4-……Mahkemesinin 2014/104 Esas-2015/156 Karar sayılı dava dosyasının bütün ekleri ile birlikte mahkemesinden getirtilerek dosya içerisine konulmasından,
Ayrıca, dava dosyasının, 6100 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi atfıyla HUMK’nın 433/3. ve Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 203. maddeleri uyarınca tarih ve işlem sırasına göre düzenlenip, dizi listesine bağlandıktan sonra gönderilmesi gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda değinilen eksikliklerin giderilmesi için dosyanın YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİNE 18/09/2018 günü oybirliğiyle karar verildi.

);