Yargıtay Kararı

Kefilin sorumluluğu bir yıl ile sınırlı olup, bu bir yılı aşan sürenin borçlarından kefil sorumlu değildir.

Kefilin sorumluluğu bir yıl ile sınırlı olup, bu bir yılı aşan sürenin borçlarından kefil sorumlu değildir.

(Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi         2014/2780 E.  ,  2014/8852 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 3. İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İtirazın kaldırılması ve tahliye

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava,kira alacağının tahsili için tahliye istemli olarak başlatılan icra takibine vaki itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir.Mahkemece itirazların kaldırılmasına ve tahliyeye karar verilmesi üzerine, karar davalılar i tarafından temyiz edilmiştir.
1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına dayandıkları belgelere temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre davalı …’ın tahliye ve alacağa ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davalı …’ın temyiz itirazlarına gelince; Davalı … takibe ve davaya dayanak 15.07.2007 tarihli 1 yıl müddetli kira sözleşmesini müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış olup sözleşme kefil yönünden 1 yıl ile sınırlıdır.Takip konusu alacaklar kira başlangıç tarihinden 1 yıl sonra işleyen kira bedellerine ilişkin olduğuna göre mahkemece davalı kefil … yönünden itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verilmesi gerekirken adı geçen davalı hakkında da itirazın kaldırılmasına karar verilmesi hatalıdır.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ :Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenle kararın davalı … yönünden tahliye ve alacağa ilişkin kısmının ONANMASINA, 2 nolu bentte açıklanan nedenle davalı …’ın temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı …’a ilişkin kısmının BOZULMASINA ve onanan kısım için aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenlerden ayrı ayrı alınmasına 02/07/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);