Yargıtay Kararı

Kıdem ve ücret alacaklarına işletilecek mevduat faizi, birer yıllık devrelerle, bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek oran tespit edilerek işletilir.

Kıdem ve ücret alacaklarına işletilecek mevduat faizi, birer yıllık devrelerle, bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek oran tespit edilerek işletilir.

12. Hukuk Dairesi         2018/1944 E.  ,  2018/2546 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine işçilik alacağı ilamına dayanılarak başlatılan ilamlı takipte, borçlunun icra emrinde talep edilen kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti alacağı ile işlemiş ve işleyecek faizin fazla olduğunu ileri sürerek icra emrinin düzeltilmesini talep ettiği, mahkemece bilirkişi raporu doğrultusunda şikayetin kabulüne karar verildiği görülmektedir. HGK’nun 20.09.2006 tarih ve 2012/594 E. – 534 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere; en yüksek banka mevduat faiziyle tahsiline karar verilen alacaklar bakımından, mahkemece yapılacak iş; tarafların bildirdikleri bankalardan, hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde, bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının sorulması, hakkın doğum tarihinden itibaren takip tarihine kadar istenebilecek faiz miktarının bilirkişiye hesaplattırılması şeklinde olmalıdır. Somut olayda; mahkemece, taraflara banka isminin sorulmadığı, borçlunun şikayet dilekçesinde ismi bildirilen bankalardan faiz oranları sorularak dosya içerisine alındığı, alacaklının da duruşmada banka ismi bildirdiği, hükme esas alınan … Bankası oranlarının nasıl tespit edildiği anlaşılamadığı gibi, 1 yıllık zaman dilimi içinde değişen faiz oranları esas alınarak hesaplama yapıldığı, aynı borçlu tarafından şikayet edilen ve aynı mahkemenin 2015/369 E. dosyasında hükme esas alınan Garanti Bankası oranlarının aynı dönemler için farklı olduğu anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece, tarafların bildirdikleri bankaların genel müdürlüklerine yazı yazılarak, hakkın doğumu tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranları sorularak, gelen yazı cevaplarına göre birer yıllık devrelerin başlangıcındaki en yüksek faiz oranı esas alınarak bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle sonuca gidilmesi gerekirken, yukarıda açıklanan ilkelere uygun olmayan bilirkişi raporuna göre yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);