Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Kira alacağına ilişkin davalarda vekalet ücreti nispi olarak hüküm altına alınmalıdır.

6. Hukuk Dairesi         2015/2084 E.  ,  2015/11289 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : Karaman Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 09/12/2014
NUMARASI : 2014/461-2014/1536

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak davasına dair karar davacı-davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, eksik ödendiği iddia edilen bir kısım kira bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davalının vekalet ücretine ilişkin temyiz itirazlarına gelince ;
Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret başlıklı 12. maddesinde ” Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir ” düzenlemesi bulunmaktadır. Davacı, davasını açarken dava değerini 46.250 TL olarak göstermiş, dava harcını da bu miktar üzerinden yatırmıştır. Bu durumda yukarıda belirtilen düzenleme gereği davalı yararına dava değeri üzerinden nispi vekalet ücreti takdiri gerekirken yazılı şekilde maktu (eksik ) vekalet ücreti takdiri doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının reddine, yukarıda (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 21.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

);