Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Kira sözleşmesinin son sayfasında tarafların imzası bulunmakta olup kira sözleşmesinin her sayfasının imzalanması zorunlu değildir.

6. Hukuk Dairesi         2014/8379 E.  ,  2014/13968 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 24/09/2013
NUMARASI : 2012/1080-2013/760

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı alacaklı tarafından, davalı borçlu aleyhine kira alacağının tahsili için başlatılan icra takibine davalı borçlunun itiraz etmesi üzerine, davacı alacaklı vekili icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuş, mahkemece davanın reddine karar verilmiş, karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında 01.03.2009 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı alacaklı taraf 09/05/2012 tarihinde başlattığı icra takibi ile 10/03/2011-10/04/2012 tarihleri arası 25.080.-TL kira alacağının tahsilini istemiştir.Uyuşmazlık kira miktarına ilişkindir. Davacı alacaklı kira miktarının aylık 2.300,00 TL olduğunu iddia ederek 25.080,00 TL kira alacağının tahsili amacıyla icra takibi başlatmış davalı borçlu ödeme emrinin 15/05/2012 tarihinde tebliği üzerine, süresinde yaptığı itirazında davacı alacaklı tarafından icra dosyasına dayanak yapılan kira sözleşmesinde kira miktarının sonradan doldurulduğunu,aslında aylık kira bedelinin 560,00 TL olduğunu ileri sürmüş, kira miktarı yazılı olmayan son sayfasında tarafların imzasını taşıyan kira sözleşmesini ibraz etmiştir.Davalı borçlu takip dayanağı kira sözleşmesindeki imzaya itiraz etmemiştir. İİK.nun 269/2 maddesi hükmüne göre borçlu itirazında kira sözleşmesindeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse akdi kabul etmiş sayılır. Gerek davacı tarafından takip dayanağı yapılan, gerek davalı tarafından ibraz edilen , gerekse mahkemece B. Elektrik Dağıtım A.Ş.’den getirtilen kira sözleşmesinin son sayfasında tarafların imzası bulunmakta olup kira sözleşmesinin her sayfasının imzalanması zorunlu değildir. Mahkemece takip dayanağı kira sözleşmesi ile B. Elektrik Dağıtım A.Ş.’den getirtilen kira sözleşmesinde yazılı olan kira miktarı esas alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken aylık kira bedeli davalının savunduğu miktar üzerinden kabul edilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 15/12/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);