Yargıtay Kararı

Kiracı tarafından gönderilen sms ve buna destekler deliller yazılı delil başlangıcı sayılabilir ve bu senetle ispatın istinası olur.

Kiracı tarafından gönderilen sms ve buna destekler deliller yazılı delil başlangıcı sayılabilir ve bu senetle ispatın istinası olur.

6. Hukuk Dairesi         2014/1637 E.  ,  2014/11938 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 10/09/2013
NUMARASI : 2013/483-2013/1048

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, kira alacağının tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkillerinin maliki bulunduğu G..C./…../ …..No:…./…. Antalya adresindeki taşınmazı 01.01.2011 tarihi itibariyle aylık 650,00 TL bedelle sözlü kira sözleşmesi ile davalıya mesken olarak kullanmak üzere kiraladıklarını, davalı- kiracının 30.06.2012 tarihinde davacılardan M.. S..’ın mail adresine gönderdiği mailde 01.05.2011 tarihi itibariyle eve taşındığını, 15 aylık kira bedeli olan 7.500,00 TL yi ödemek için hesap numarası gönderilmesini istediğini, ancak kira bedellerini ödemediğini, davalı hakkında Antalya 15. İcra Müd.nün 2013/2759 sayılı dosyası üzerinden 20.12.2012 tarihinde başlatılan icra takibiyle kira ilişkisinin başından takip tarihine kadar ödenmeyen 24 aylık kira parasından 2.000 TL tadilat masrafı düşüldükten sonra kalan kira borcu olarak 13.600 TL alacağın tahsilinin istendiğini,davalının borcunun bulunmadığından bahisle takibe itiraz ettiğini, gönderdiği mailde ise açıkça kira ilişkisini ve kira borcunun bulunduğunu kabul ettiğini, davalının itirazının haksız ve kötü niyetli olduğunu belirterek itirazın iptaline, icra inkar tazminatına karar verilmesini talep etmiştir.Davalı vekili özetle, müvekkili ile davacılar arasında herhangi bir kira ilişkisinin bulunmadığını, yazılı bir kira sözleşmesinin de olmadığını, müvekkilinin dava dilekçesinde belirtilen maili yazmadığını savunarak davanın reddini savunmuştur. Mahkemece davacıların davasını ispatlayamadığından bahisle davanın reddine karar verilmiştir.
Taraflar arasında kira ilişkisi olup olmadığı hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 6. maddesi hükmü uyarınca, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatlamakla yükümlüdür.Bu hükme göre kira ilişkisini ve sözleşmenin koşullarını kiraya verenin ispatlaması gerekir.Davacıların iddia ettiği yıllık kira miktarına göre 6100 sayılı HMK.nın 200.maddesi gereğince sözleşmenin yazılı belge ile ispatlanması gerekir. Davacı-kiraya verenler yazılı belge ibraz edememiş, davalı tarafından davacılardan Muharrem’e gönderildiğini iddia ettikleri ”.. 01.05.2011 tarihi itibariyle eve taşındım,7.500 TL üzerinden 15 ay yapar. Buna göre benim kira ödeme sürecimin bitişi 30.8.2012 olur. 01.09.2012 tarihi itibariyle size kira ödemem lazım bana ödemeyle ilgili bir hesap numarası yollarsanız sevinirim…” içeriğindeki mail çıktısına ve davalının kayınpederi olduğunu ileri sürdükleri Ö.. Y.. tarafından imzalanan 27. 08.2013 tarihli davacılara ait konutun davacıların vekiline teslim edildiğine ilişkin ” teslim tutanağı” başlıklı belgeye dayanmıştır. HMK . nın 199. madesine göre uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları belge olarak kabul edilmiştir.Aynı yasanın 202. maddesi ise ”Senetle ispat zorunluluğu bulunan hallerde delil başlangıcı bulunursa tanık dinlenebilir.Delil başlangıcı, iddia konusu hukuki işlemin tamamen ispatına yeterli olmamakla birlikte, söz konusu hukuki işlemi muhtemel gösteren ve kendisine karşı ileri sürülen kimse veya temsilcisi tarafından verilmiş veya gönderilmiş belgedir.” hükmünü içermektedir. Bu durumda mahkemece belirtilen bu hükümler çerçevesinde davacının dayandığı mail ve teslim tutanağının delil başlangıcı olarak kabul edilip edilemeyeceği üzerinde durularak koşullarının oluşması durumunda davacıya iddiasını tanıkla ispatlama imkanı tanınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 05.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);