Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Kiracılığın tespiti davalarında bir yıllık kira bedeli üzerinden harç ve vekalet ücreti alınması gerekmektedir.

6. Hukuk Dairesi         2015/10423 E.  ,  2016/4664 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Kiracılık sıfatının tesbiti

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kiracılık sıfatının tespiti davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, kiracılık sıfatının tespiti istemine ilişkindir. Mahkeme, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davalı vekilinin harca ilişkin temyiz itirazlarına gelince;
Davacı dava dilekçesinde davalıdan kiraladığı taşınmazdan tahliyesinin istendiğinden bahisle kiracılığın tespitini istemiştir. Kiracılığın tespiti davalarında bir yıllık kira bedeli üzerinden harç ve vekalet ücreti alınması gerekmektedir. Bu durumda, Mahkemece yıllık kira bedeli üzerinden nisbi harca hükmedilmesi ve yine davacı yararına yıllık kira bedeli üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin üçüncü kısmına göre nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde davalı aleyhine taşınmazın değeri üzerinden fazla harca ve vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda 2 no’lu bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 15.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);