Yargıtay Kararı

Kiracının ölümünden sonraki kira bedelinden taşınmazı kullanan mirasçı sorumludur, kullanmayanın sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kiracının ölümünden sonraki kira bedelinden taşınmazı kullanan mirasçı sorumludur, kullanmayanın sorumluluğu bulunmamaktadır.

6. Hukuk Dairesi         2015/11360 E.  ,  2015/11395 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 08/04/2014
NUMARASI : 2013/917-2014/471

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirasın iptali davasına dair karar, davalı ve davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Uyuşmazlık, kira alacağı nedeniyle başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacılar vekili ile davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya kapsamına, toplanan delilere, hükmün dayandığı gerekçelere ve hükmün ikinci bendinde ‘’…icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacılara verilmesine’’ yerine ‘’… icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davalılara verilmesine’’ şeklindeki yazının maddi hatadan kaynaklandığının anlaşılmasına göre, davacılar vekilinin ve davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2- 01.06.2006 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesinin düzenlendiği ve kiralananın konut olarak kiraya verildiği hususunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmeyi kiraya veren olarak davacıların miras bırakanı Salim Kocayiğit, kiracı olarak da davalının miras bırakanı E. K imzalamıştır. Sözleşmede aylık kira bedelinin 100,00-TL olduğu ve aylık peşin ödeneceği kararlaştırılmıştır. Dosya içerisinde mevcut E. K’a ait mirasçılık belgesinden E. K’ın 04.04.2010 tarihinde vefat ettiği ve geride mirasçı olarak davalı F.. A.. ile dava dışı S. K’ın bulunduğu anlaşılmaktadır. Davacı yazılı kira sözleşmesine dayanarak mirasçılar F.. A.. ile S. K hakkında 05/06/2012 tarihinde başlattığı icra takibinde; aylık 100,00-TL den Ocak/2008 ile Aralık/2011 ayları arası toplam 5.400-TL kira alacağının tahsilini talep etmiş, davalı F.. A.. süresinde verdiği itiraz dilekçesinde; talep edilen aylık kira bedelini kabul etmediğini, miras bırakanının ölünceye kadar kira bedelini düzenli olarak elden ödediğini, vefatı sonrasında da dava konusu taşınmazı diğer mirasçı S. K.’ın kullanmaya devam ettiğini, kendisinin öğretmen olup İzmir de oturduğunu, taşınmazla hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtmiştir. Tüm dosya kapsamından borca itiraz eden davalı F.. A..’ın Akhisar dışında ikamet ettiği anlaşıldığından, kiracı E. K.’ın ölümünden sonraki kira bedelinden davalının sorumlu olacağı düşünülemez. Bu durumda mahkemece davalının sorumlu olduğu dönem kiraları yönünden değerlendirme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın tümden kabul edilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ;Yukarıda 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 23/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);