Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Kiralayan tarafından ödenmek du­rumunda kalınan ortak giderler de erken tahliye nedeniyle oluşan zarar kap­samında değerlendirilmelidir.

6. Hukuk Dairesi         2012/3821 E.  ,  2012/7838 K.

  • KİRA VE YÖNETİM GİDERİ ALACAĞININ TAHSİLİNE YÖNELİK İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ
  • ERKEN TAHLİYE NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR
  • BORÇLAR KANUNU (818) Madde 248

“İçtihat Metni”

ÖZET: SÖZLEŞMEYE GÖRE, ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE BULUNAN KİRALANANA AİT YÖNETİM GİDERLERİNİN KİRACI TARAFINDAN ÖDENECEĞİ KARARLAŞTIRILMIŞ OLUP, KİRALANANA AİT ORTAK GİDER BORCUNDAN DAVALI KİRACI SORUMLUDUR. ERKEN TAHLİYE DURUMUNDA KİRACININ SORUMLULUĞU TAHLİYE TARİHİNDEN KİRALANANIN AYNI KOŞULLARLA YE­NİDEN KİRAYA VERİLEBİLECEĞİ TARİHE KADAR BOŞ KALDIĞI SÜRE İLE SINIRLI OLDUĞUNDAN, BU SÜREYE İLİŞKİN OLARAK DAVACI KİRALAYAN TARAFINDAN ÖDENMEK DURUMUNDA KALINAN ORTAK GİDERLER DE ERKEN TAHLİYE NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİDİR.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan itirazın iptali davasına dair karar, davacı-k.davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dos­yadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kira ve yönetim gideri alacağının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali, davalı kiracının açtığı karşı dava ise kiralanana yapılan zorunlu ve faydalı masraf alacağı ve tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece dava ve karşı davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı-k.davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bu­lunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı-k.davalı vekilinin ortak gider alacağına yönelik temyiz iti­razlarına gelince;

Davada dayanılan ve hükme esas alınan 01.09.2006 başlangıç tarihli ve beş yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bu­lunmamaktadır. Sözleşmenin 12.3 maddesinde, alışveriş merkezinde bulunan kiralanana ait yönetim giderlerinin kiracı tarafından ödeneceği kararlaştırıl­mıştır. Sözleşme hükmüne göre kiralanana ait ortak gider borcundan davalı kiracı sorumludur. Mahkemece kiralananın sözleşme süresi sona ermeden 17.03.2007 tarihinde tahliye edildiği kabul edilerek tahliyeden sonra kirala­nanın boş kaldığı üç aylık kira parasının davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Erken tahliye durumunda kiracının sorumluluğu tahliye tarihinden kiralananın aynı koşullarla yeniden kiraya verilebileceği tarihe kadar boş kaldığı süre ile sınırlıdır. Bu süreye ilişkin olarak davacı kiralayan tarafından ödenmek du­rumunda kalınan ortak giderler de erken tahliye nedeniyle oluşan zarar kap­samında değerlendirilmelidir. Davacı vekili erken tahliyeye ilişkin olarak yö­netim giderlerinin müvekkili tarafından ödendiğini belirtmiştir. Mahkemenin kabulü de bu yönde olup, tahliye tarihinden sonraki üç aylık süreye ilişkin yönetim giderlerinin de davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

S o n u ç: Yukarıda 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün (BOZULMASINA), istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 24.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);