Yargıtay Kararı

Kişinin ölü olduğunun tespiti için açılan davada, öldüğü iddia olunan kişinin tüm mirasçılarının davacı veya davalı olarak yer alması gerekmektedir.

Kişinin ölü olduğunun tespiti için açılan davada, öldüğü iddia olunan kişinin tüm mirasçılarının davacı veya davalı olarak yer alması gerekmektedir.

2. Hukuk Dairesi         2010/2091 E.  ,  2011/4118 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Aksaray/Ortaköy Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ :15.4.2009
NUMARASI :Esas no:2009/186 Karar no:2009/237

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1-5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre verilen nüfus kayıtlarında düzeltmeye ilişkin kararları temyiz etme yetkisi Genel Müdürlük ve Nüfus Müdürlüklerine aittir (5490 s.NHK.md.37/1). Bu itibarla Nüfus Müdürlüğünün temyiz dilekçesinin Kaymakam tarafından imzalanması doğru değil ise de, aynı dilekçede Nüfus Müdürünün imzası da bulunduğundan, dilekçeyi fazladan Kaymakamın imzalamış olması sonuca etkili görülmemiştir.
2-Nüfus kaydında sağ gözüken kişinin ölü olduğunun tespiti için açılan davada, öldüğü iddia olunan kişinin tüm mirasçılarının davacı veya davalı olarak yer alması gerekir. İncelenen dosyada, öldüğü ileri sürülen … Mirasçılarından … ve … Davaya dahil edilmediği görülmektedir. … 28.04.1999 tarihinde doğmuş olup, ergin değildir. Davada anne ile küçük … menfaatleri çatışma içerisindedir. Mahkemece … Kayyım tayin ettirilmesi (TMK.md.426/2), husumetin kayyıma ve diğer mirasçı … yöneltilmesi, gösterdikleri takdirde delillerinin toplanılması, delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken eksik hasımla işin esasının incelenmesi ve yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ:Temyiz edilen kararın yukarıda 2. bentte açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.09.03.2011(Çrş)

 

);