Yargıtay Kararı

Kıymet takdiri talimat yolu ile başka bir icra müdürlüğünce yapılmışsa kıymet takdirine dair itirazları inceleme yetkisi de o icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine aittir.

Kıymet takdiri talimat yolu ile başka bir icra müdürlüğünce yapılmışsa kıymet takdirine dair itirazları inceleme yetkisi de o icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine aittir.

20. Hukuk Dairesi         2017/9857 E.  ,  2017/9650 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 11. İcra Mahkemesi

Taraflar arasındaki davada … İcra Hukuk ve … 11. İcra Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, kıymet takdirine itiraza ilişkindir.
… İcra Mahkemesince; … 5. İcra Dairesinin 12/07/2016 tarihinde … İcra Dairesine yazmış olduğu talimat yazısında münhasıran … İlçesinde muhafaza altına alınan aracın satışa esas olmak üzere kıymet takdir işleminin yapılmasını istediği, … İcra Dairesince talimat doğrultusunda işlem tesis edildiği, bu haliyle talebin borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının haczi yönünde ve genel nitelikte olmayıp belli bir malın haczini isteyen nokta haczi biçiminde yazılmış olduğu gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmiştir
… 11. İcra Hukuk Mahkemesince ise İİK’nın 128/a-1 maddesi gereğince kıymet takdirine ilişkin şikayetin, kıymet takdirini yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine yapılması gerektiği, kıymet takdirinin, …İcra Dairesinin 2016/89 Talimat sayılı dosyasından yapıldığı anlaşılmakla, yetkili mahkemenin …İcra Müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesi olduğu gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmiştir
2004 sayılı İİK’nın 4/1. maddesinde “…İcra ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetlerle itirazların incelenmesi icra mahkemesi hakimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hakim tarafından yapılır…”
Aynı Kanunun 79. maddesinde ise “İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapar. Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. Bu halde hacizle ilgili şikayetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir…” hükümlerine yer verilmiştir.
Anılan yasal düzenlemelerden anlaşılacağı üzere icra takibi hangi icra müdürlüğünce yapılmış ise bu takiple ilgili itiraz ve şikayetler takibin yapıldığı yer icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. Ancak, şayet haczolunacak mallar başka yerde ise talimatla malların bulunduğu yer icra müdürlüğünce yapılan hacizle ilgili şikayetlerde haczi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince incelenir.
Somut olayda, kıymet takdiri talimat yoluyla, … İcra Müdürlüğünce yapıldığından kıymet takdirine ilişkin itirazları inceleme yetkisi … 11. İcra Mahkemesine aittir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince; … 11. İcra Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 20/11/2017 gününde oy birliği ile karar verildi.

);