Yargıtay Kararı

Kod 04 ile çıkış verilmesinin nedeninin tanık anlatımı ile açıklığa kavuşturulduğu ve işçinin işten kendi isteği ile ayrıldığı yönündeki işveren savunmasının doğrulandığı dikkate alındığında kıdem ve ihbar tazminatlarının reddi gerekir.

Kod 04 ile çıkış verilmesinin nedeninin tanık anlatımı ile açıklığa kavuşturulduğu ve işçinin işten kendi isteği ile ayrıldığı yönündeki işveren savunmasının doğrulandığı dikkate alındığında kıdem ve ihbar tazminatlarının reddi gerekir.

9. Hukuk Dairesi         2017/17431 E.  ,  2020/13283 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan Salık Bakanlığı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin 16/04/2008 – 23/02/2012 tarihleri arasında davalı … Bilgisayar ve Yazılım A.Ş. sigortalısı olarak Bursa … Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çalıştığını, alt işverenlerin değiştiğini ancak davacının aynı yerde aynı işi yapmaya devam ettiğini, müvekkilinin iş akdine hiç bir sebep gösterilmeden son verildiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ve resmi tatil ücreti alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı … vekili; davanın zamanaşımına uğradığını, davacının taleplerinin belirlenebilir olduğunu, bu nedenle kısmi dava açamayacağını, davacı ile müvekkili bakanlık arasında hukuki ilişki bulunmadığını, bu nedenle davanın usulden reddi gerektiğini, müvekkili kurumun asıl işveren konumunda olmadığını, davacının çalışmasının haftalık 45 saati aşmadığını, yapılan fazla mesailerin ilgili şartname hükümleri gereğince izin olarak kullandırıldığını, davacının kendi isteği ile istifa dilekçesi sunarak işten ayrıldığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Davalı … Bilgisayar ve Yazılım A.Ş. vekili; davacının hiçbir zaman müvekkili şirkette çalışmadığını, müvekkili şirketin hastanelere bilişim otomasyon yazılımı satan bir kuruluş olduğunu, Bursa … Çocuk Hastalıkları Hastanesine de bu yazılımı sattığını, yazılımın hastanenin ana santraline yüklü olduğunu, tüm hastane bilgisayarları tarafından kullanılan bir yazılım olduğunu, müvekkili şirketin de sattığı yazılımın doğru çalışıp çalışmadığını periyodik olarak kontrol ettiğini, bunlar dışında hastane ile bir ilgilerinin bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarının davalı …’ndan tahsiline, davalı şirket hakkında ise husumet nedeniyle davanın reddi kararı verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı … vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-İş akdinin feshi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Davacı işçi iş akdinin haksız feshedildiğini ileri sürmüş, mahkemece “…İş sözleşmesinin haklı nedenlerle feshedildiğinin ispat külfeti işveren tarafa ait olup, davalı Bakanlık tarafından ispat külfeti yerine getirilmemiştir. Zira SGK ya verilen işten ayrılma bildirgesinde kullanılan 4 nolu kodun da kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini gerektiren belirsiz süreli iş sözleşmesinin işverence haklı sebep ileri sürülmeden fesih niteliğindedir. Davalı Bakanlıkça fesih ile ilgili istifa dilekçesine dayanılmış ise de işten ayrılma bildirgesinde kullanılan kod dikkate alındığında istifa dilekçesinin sonuca etkisi bulunmamıştır. ” gerekçesiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebi kabul edilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamı ile uyuşmamaktadır.
Davacı işçi 22/02/2012 tarihli dilekçesinde 23/02/2012 tarihi itibariyle ayrılmak istediğini bildirmiş, işveren tarafından tanzim edilen 23/02/2012 tarihli işten ayrılış bildirgesinde davacının işten ayrılış kodu kod 04 (belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi) olarak gösterilmiştir.
Davacı tanığı … talimatla alınan ilk ifadesinde aynen “… Davacı eşinden ayrılmak üzereydi. …’ya gitmesi gerekiyordu. Bu yüzden kendi isteği ile ayrıldı. Yani kendisini firma işten çıkarmadı…” demiş, mahkememe alınan ikinci ifadesinde ‘… Ben işten çıkarılma korkusu ile firma kendisini çıkarmadı davacı çıktı demiştim ancak firmaya birlikte gittik. Ancak davacının …’ya gitmesi gerekiyordu çünkü buralarda bunalmıştı işsizlik ödeneği de almak istiyordu. Firma da davacıya tüm haklarından feragat edersen seni çıkarmış gibi yaparız dediler. Firma bu sayede çıkış gösterdi. İfademi bu şekilde düzeltiyorum…” şeklinde beyanda bulunmuştur.
Buna göre tanık ifadesi ve istifa dilekçesi birlikte değerlendirildiğinde her ne kadar işveren tarafından tanzim edilen işten ayrılış bildirgesinde davacının işten ayrılış kodu kod 04 olarak bildirilmiş ise de, kod 04 ile çıkış verilmesinin nedeninin tanık anlatımı ile açıklığa kavuşturulduğu ve işçinin işten kendi isteği ile ayrıldığı yönündeki işveren savunmasının doğrulandığı, iş akdinin davacı tarafından feshedildiği anlaşıldığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, 26/10/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);