Yargıtay Kararı

Kolluğun ihtarına rağmen dağılmama durumu örgüt adına suç işleme olarak değerlendirilmez.

Kolluğun ihtarına rağmen dağılmama durumu örgüt adına suç işleme olarak değerlendirilmez.

9. Ceza Dairesi         2014/6771 E.  ,  2014/12300 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 9 – 2013/250250
Mahkemesi : Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarihi : 28.02.2013
Numarası : 2012/384 – 2013/62
Suç : Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın örgüt adına işlediği 2911 sayılı Kanunun 32/1. maddesine uyan suçun hükümden sonra yürürlüğe giren 6459 sayılı Kanunun 8. maddesi ile 3713 sayılı Kanunun 7. maddesine eklenen 4. fıkra kapsamında sayılan suçlardan olmadığı belirlenerek yapılan incelemede;
1- Oluş ve tüm dosya kapsamına göre; 2911 sayılı Kanunun 23/b maddesinde belirtilen silah, araç ve malzemeleri taşımaksızın ya da anılan maddede belirtilen halleri gerçekleştirmeksizin, kolluğun gözetim ve denetimi altında Diyarbakır Caddesi üzerinde oturma eylemi yapan ve kolluk görevlileri tarafından yapılan ihtara rağmen dağılmayan topluluğun, zor kullanarak dağıtılmak istenmesi üzerine görevlilere yönelik cebir ve tehditte bulunmaksızın birbirlerine kenetlendikleri, sonrasında kolluk tarafından kişilerin tek tek gruptan ayrılmaları sağlanmak suretiyle topluluğun dağıtıldığı ve grup içinde yer alan sanığın zor kullanılmasına rağmen dağılmamakta ısrar ettiğine dair delil de bulunmadığı bu nedenle örgüt adına suç işleme suçuna dayanak teşkil eden 2911 sayılı Kanuna muhalefet suçunun oluşmadığı gözetilmeden, örgüt adına suç işleme suçundan beraatine karar verilmesi yerine yazılı biçimde mahkumiyetine hükmolunması,
Kabule göre de;
2- Sanık hakkında öncelikle temel ceza tayin edilip sonrasında TCK’nın 220/6. maddesinin 2. cümlesindeki indirim uygulandıktan sonra devamında 3713 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince arttırım yapılması gerekirken yazılı şekilde uygulama yapılması,
Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 08.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);