Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Kredi kartı borçlarına uygulanacak faiz Türk Borçlar Kanuna göre değil de 5464 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca faize hükmedilmesi gerekir.

19. Hukuk Dairesi         2015/11116 E.  ,  2016/1814 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
– KARAR-

Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan kredi kartı sözleşmesi uyarınca davalıya kredi kartı verildiğini, borcun zamanında ödenmemesi üzerine davalı aleyhine başlatılan takibin davalının itirazı üzerine durduğunu ileri sürerek, itirazın iptaline ve %20 oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin borcunun olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, davalının kullandığı kredi kartı nedeniyle davacı bankaya 34.321,66 TL asıl alacak, 2.785,42 TL akdi faiz, temerrüt faizi, KKDF, BSMV toplamı, 61,23 TL ihtarname masrafı olmak üzere toplamda 37.168,31 TL borcu bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile itirazın kısmen iptaline, alacak tahsil edilinceye kadar asıl alacağa TBK’nun 120/2 maddesi atfı ile 3095 sayılı Yasa gereğince takip tarihinden ticari işlerde avans faizinin yıllık %13,75 olduğu dikkate alınarak bu oranın iki katı olan yıllık %27,50 temerrüt faizinin uygulanmasına karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Uyuşmazlık 5464 sayılı Yasa kapsamında düzenlenmiş olan kredi kartı borcundan kaynaklanmaktadır. Anılan yasanın 26. maddesinde kredi kartı borçları ile ilgili özel bir faiz düzenlenmesi bulunmaktadır. Bu nedenle somut olayda 5464 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca faize hükmedilmesi gerekirken 5464 sayılı Yasaya göre daha genel bir yasa olan 6098 Sayılı TBK.nun 88-120 maddesi hükümlerinin uygulanması suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 08/02/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);