Yargıtay Kararı

Kural olarak kiracılık ilişkisini kiraya veren kanıtlamalıdır. Bu yükümlülük yıllık kira bedeli esas alınarak yazılı delil ile gerçekleştirilebilir.

Kural olarak kiracılık ilişkisini kiraya veren kanıtlamalıdır. Bu yükümlülük yıllık kira bedeli esas alınarak yazılı delil ile gerçekleştirilebilir.

6. Hukuk Dairesi         2016/5888 E.  ,  2016/4339 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İtirazın iptali ve tahliye

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali ve tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, kira alacağı nedeniyle başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin mülkiyeti kendisine ait olan taşınmazı davalıya kiraladığını, kira alacağının tahsiline ilişkin icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek davalının itirazının iptali ile %20’dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir. Davalı kira sözleşmesi altındaki imzaya karşı çıkmıştır. Mahkemece davalının imza örnekleri alınarak ve örnek imza örnekleri getirtilerek bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. ….na ait 09/07/2014 tarihli rapora göre kira sözleşmesi altındaki imzanın davalının eli ürünü olmadığı tespit edilmiştir. Kira parasının dava dışı … tarafından ödendiği davalının da bu kişinin eşi olduğu dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Kural olarak kiracılık ilişkisinin varlığını kiraya veren kanıtlamalıdır. Davacı iddiasını HMK 200. maddesi ve yıllık kira miktarına göre ancak yazılı olarak kanıtlayabilir. Davacı iddiasını yazılı olarak kanıtlayamamıştır. Davacı yemin deliline de dayanmadığına göre davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken davalının halen kiralanan evde oturduğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 02.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);