Yargıtay Kararı

Mahkemece yetki itirazı kabul edilen borçlu lehine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

Mahkemece yetki itirazı kabul edilen borçlu lehine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

12. Hukuk Dairesi         2014/11175 E.  ,  2014/13893 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Mardin İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 18/02/2014
NUMARASI : 2014/17-2014/7

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte, borçlunun süresinde icra mahkemesine başvurarak, icra müdürlüğünün yetkisine ilişkin itirazı ile birlikte imzaya ve borca itirazlarını ileri sürdüğü; mahkemece, öncelikle yetki itirazının değerlendirilerek icra müdürlüğünün yetkisine ilişkin itirazın kabulü ile Mardin İcra Dairelerinin yetkisizliğine, karar kesinleştiğinde ve talep halinde takip dosyasının yetkili Kızıltepe İcra Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildiği görülmektedir.
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri” başlıklı 331. maddesinin 2. fıkrasında; “Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder” düzenlemesi yer almaktadır. Anılan düzenleme mahkemelerin görev veya yetkisi kapsamında verilen kararlara ilişkin olup, somut olaydaki gibi icra müdürlüğünün yetkisine ilişkin itirazların incelenmesinde uygulanma yeri yoktur. Zira icra müdürlüğünün yetkisizliğine ilişkin kararın kesinleşmesini müteakip, talep halinde icra dosyasının gönderileceği yer, yetkili icra müdürlüğüdür.
O halde, mahkemece yetki itirazı kabul edilen borçlu lehine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, yargılama giderlerinin yetkili mahkemeye bırakılması şeklinde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/05/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);