Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması veya tamiri için gereken sürenin aşılması durumunda tüketici bedel iadesi talep edebilir.

T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi

Esas No:2010/18868
Karar No:2011/7869
K. Tarihi:

Davacı, davalıdan 15.02.2007 tarihinde satın aldığı cep telefonunun garanti süresi içinde arızalanması nedeniyle tamiri için 02.02.2009 tarihinde teslim ettiğini ancak 30 İş günü içinde tamir edilmediğini, bunun üzerine malın be-delenin iadesi için Elazığ Tüketici Sorunları İl Hakem Heyetine başvurduğunu, ancak cihazın tamir edilerek tüketiciye teslimine karar verildiğini, verilen kararın yasaya aykırı olduğunu belirterek Elazığ Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti kararının iptali ile fatura bedelinin faizi ile istirdadına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, yargılamaya katılmamıştır.

Mahkemece, Tüketici Sorunları Hakem Heyetince verilen karardan sonra üründeki arızanın giderildiği ancak davacı tarafça telefonun teslim alınmadığı bu durumda davacı talebinin yerinde olmadığı gerekçesiyle talebin reddine ilişkin kesin olarak verilen karar yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 13/2 maddesi uyarınca;satıcı, garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde malı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür. Aynı Kanun’un 13/3. madde ve fıkrası gereğince;garanti süresi içerisinde sık sık arızalanması sonucu maldan yararlanmamanın süreklilik arzetmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması hallerinde, tüketici aynı Yasa’nın 4. maddesindeki diğer seçimlik haklarını kullanabilir.

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrasına göre, sanayi malının tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.

Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca; sanayi malının,tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydı ile, bir yıl içerisinde;a ynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması veya tamiri için gereken sürenin aşılması ya da arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının raporla belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz olarak değiştirilmesini bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. Satıcı bu talebi reddedemez.

Dava konusu üründe kullanıcı hatası olduğuna dair servis raporunun bulunmayışı yasada ön görülen tamir süresinin aşılmış olduğu halen ürünün davacıya teslim edilmemiş olması nedeniyle davacının davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma isteminin bu nedenle kabulü gerekmiştir.

SONUÇ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HUMK. 427/6 maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile mahkeme kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına (BOZULMASINA), oybirliğiyle karar verildi.

);