Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Menfi tespit davası kapsamında dosya alacağının tamamının icra müdürlüğüne yatırılması halinde, dosyadaki hacizler aşkın hale gelir ve kaldırılmaları gerekir.

12. Hukuk Dairesi         2015/3745 E.  ,  2015/13661 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine geçildiği ve borçlunun mallarına hacizler konulduktan sonra, borçlular tarafından İstanbul Anadolu 15.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2013/152 E. sayılı dosya ile açılan menfi tespit davasında,asıl alacak ve ferilerinin takip doyasına yatırılması ve %15 oranındaki teminatın mahkeme veznesine bloke edilmesi karşılığında, icra veznesine yatan paranın alacaklıya ödenmemesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi üzerine, borçlu vekilinin icra müdürlüğüne başvurarak dosya alacağının tamamını icra veznesine yatırdığı ve dosya borcunun yatırılması nedeniyle …. sayılı taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce talebin reddedildiği, anılan karara karşı borçlu vekilinin şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
İlke olarak, borçlu tarafından İİK’nun 72/3. maddesi koşullarında menfi tespit davası açılması halinde; borçlu, gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın %15′ inden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir. Borçlunun, mahkemece tayin edilen teminattan ayrı olarak, icra müdürlüğüne başvurarak, talep anına kadar fer’ileri ile birlikte hesaplanan dosya borcunun tamamını karşılayacak şekilde nakden veya her an paraya çevrilebilir muteber, kesin banka teminat mektubunu vermesi halinde alacaklı tarafından takibe devam edilemez.
Diğer taraftan, İİK’nun 85.maddesi uyarınca borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana para, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haczolunur. Buna göre, dosya alacağının tamamının icra müdürlüğüne yatırılması halinde, mevcut hacizler aşkın hale geleceği gibi, hacizlerin devam etmesinde alacaklının da hukuki yararı kalmayacağından kaldırılmaları gerekir.
Somut olayda takip dosyasının incelenmesinde; borçlu tarafından 10.04.2013 tarihinde icra müdürlüğüne müracaat edilerek, dosya borcuna mahsuben 194.046,00 TL’nin nakden yatırıldığı ve.Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de 29.100,00 TL miktarlı teminat mektubunun verildiği anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece, borçlunun icra müdürlüğüne talepte bulunduğu 15.05.2014 tarihi itibari ile tüm dosya borcu, bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle belirlendikten sonra, borçlunun icra müdürlüğüne yatırdığı paranın, alacağı ve mahkeme veznesine yatırdığı paranın da %15 teminatı karşılayıp karşılamadığı tespit edilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);