Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Mücbir sebep nedeniyle tamamlanamayan ve sözleşme gereği yükleniciye ait olması gereken daireler nedeniyle uğranılan zararın tespitine ilişkin karar.

15. Hukuk Dairesi         2013/135 E.  ,  2013/4110 K.

  • ESER SÖZLEŞMESİNİN GERİYE DOĞRU FESHİ
  • MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE YARIM BIRAKILAN İŞ
  • KAT KARŞILIĞI İNŞAAT
  • YÜKLENİCİNİN HAKLARI
  • BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 117
  • BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 356
  • BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 358

“İçtihat Metni”

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm davacı-k.davalı vekili, davalı-k.davacılar N.. Ö.. ve R.. Ö.. mirasçıları vekilleri ile dahili davalı M.. K.. vekili tarafından temyiz edilmiş, davacı-k. davalı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat M.. A.. ile davalı asiller H.. Ö.. ve M.. K.. geldi. Diğer davalılar gelmedi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edilerek gelmiş, olmakla dosyadaki kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –
Yüklenici tarafından açılan asıl dava, mücbir sebep nedeniyle tamamlanamayan ve sözleşme gereği yükleniciye ait olması gereken daireler nedeniyle uğranılan zararının tespit edilip davalılar arasında payları oranında hakkaniyete uygun bir şekilde paylaştırılması ve gayrimenkul satış vaadi ile satılan zemin kattaki iki daire tapusunun iptâli ile davacı adına tesciline karar verilmesi istemiyle açılmış, davalı Suat karşı davasında maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuş, mahkemece verilen ara karar gereği asıl davada dava dışı kalan maliklerin davada taraf olmaları gerekmesi nedeniyle açılan Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2006/305 E. sayılı dosyası asıl dava dosyasıyla birleştirilmiştir.
Arsa sahiplerinden N.. Ö.. tarafından açılan ve birleştirilen davada ise davacıya ait bağımsız bölümün tamamlanması için sarfı gereken tutar ile gecikme nedeniyle kira tazminatı talep edilmiş, mahkemece asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine, birleşen 2005/280 E. sayılı davanın ise reddine dair verilen karar davacı ve karşı davalı
yüklenici ile davalı R.. Ö.. mirasçıları ve davalı M.. K.. ile birleşen davanın davacısı N.. Ö.. mirasçıları tarafından temyiz edilmiştir.
Davalılardan S.. A.. 135 parsel nolu taşınmazın, diğer davalılar Necip, Ayşe, Recep ve Mustafa ise 134 parsel nolu taşınmazın malikleridir. 135 parsel maliki Suat ile 16.03.1998 tarihinde, 134 parsel maliki olan diğer davalılar ile de 05.03.1998 tarihinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmış, her iki parselin tevhidi ile 422 parsel sayılı taşınmaz oluşmuştur. Taraflar arasında daha sonra 07.06.1999 tarihinde imzalanan ek sözleşme ile tevhitle oluşan taşınmaz üzerine 18 adet bağımsız bölüm inşa edileceği, 11 adedinin davacı yükleniciye, 7 adedinin de davalı arsa sahiplerine ait olacağı kararlaştırılmıştır. Ek sözleşmenin imzalanmasını müteakip 17.08.1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle imar durumu değişmiş ve taşınmaz üzerine zemin + 1,2,3. katlardan oluşan toplam 14 adet bağımsız bölüm yapılması mümkün olmuştur. Davacı yüklenicinin inşaatı belirli seviyeye getirdikten sonra terkettiği ve eksikliklerin davalı arsa sahipleri ile bağımsız bölüm satın alan 3. kişiler tarafından tamamlandığı anlaşılmaktadır. Mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre inşaatın ortalama seviyesi %57’ye tekabül etmektedir. İnşaatın getirildiği seviye itibariyle sözleşmenin geriye dönük olarak feshi imkânı mevcut olduğu halde sözleşme feshedilmediğinden davacı yüklenici değişen imar durumu nedeniyle fiilen yaptığı 14 adet bağımsız bölümden talep edebileceği 8,5 adet bağımsız bölümün %57’sine tekabül eden sayıda yani 4,8 adet bağımsız bölüme hak kazanmış olacaktır. Davacının dava tarihinden önce 3. kişilere satışını yaptığı bağımsız bölümler nazara alındığında halen talep edebileceği bağımsız bölüm var ise bu bağımsız bölümlerin yüklenici adına tesciline karar verilmesi gerekir.
Tüm bu hususlar nazara alınarak mahkemece yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulundan rapor alınarak yüklenicinin tescile hak kazandığı bağımsız bölüm bulunup bulunmadığı değerlendirilmek suretiyle sonucuna göre tescil istemiyle ilgili bir karar verilmesi ve tapuda 4 nolu bağımsız bölümün müstakilen maliki olan A.. Ö.. T..’nin verilen kararla tapudaki arsa payı ve hissesi değiştiği halde davada taraf olarak yer almamış olması da doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkeme kararının temyiz eden mümeyyiz davacı ve davalılar yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 900,00 TL vekâlet ücretinin davalılar-karşı davacılardan alınarak Yargıtay duruşmasında kendisini vekille temsil ettiren davacı-karşı davalı F.. K..’a verilmesine, ödedikleri temyiz peşin
harçlarının istek halinde temyiz eden davacı-k. davalı ile davalı R.. Ö.. mirasçılarına,
fazla alınan temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz eden dahili davalı M.. K.. ile davalı N.. Ö.. mirasçılarına geri verilmesine, 24.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);