Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Müracaat sorumlusu durumunda olan alacaklının, bu senede dayanarak kendisinin sorumlu olduğu kimselere başvurması mümkün değildir.

12. Hukuk Dairesi         2012/13429 E.  ,  2012/20561 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Tatvan İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 26/08/2011
NUMARASI : 2011/10-2011/26

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1- Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre, borçlular ……. Şirketi ile A…. S…..’in temyiz itirazlarının REDDİNE; 
2- Borçlu ….. Şirketinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Alacaklının kambiyo  senetlerine mahsus haciz  yolu ile  başlattığı  takipte örnek (10) ödeme emri 07.04.2011 tarihinde borçlulardan ….Şti’ne tebliğ olunmuştur. İİK.nun 168/5. maddesi gereğince borçlunun yasal beş günlük itiraz süresini geçirerek 13.04.2011 tarihinde  icra mahkemesine yaptığı başvurunun süre aşımından reddine karar verilmesi gerekirken  işin esasının incelenerek reddine karar verilmesi isabetsiz ise de sonuçta istem reddedildiğinden bu husus bozma nedeni yapılmamış, adı geçen borçlunun temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
3-Borçlu V…. Ç….’in temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Takibin dayanağı olan bono R…. A…. lehine tanzim edilmiştir. Ciro sıralamasının incelenmesinde senedin lehtarın cirosuyla V…. Ç…’e ve onun cirosuyla da tekrar takip yapan lehtara geçtiği anlaşılmıştır. Yukarıda açıklanan ciro silsilesine göre borçlulardan V… Ç…’e karşı müracaat sorumlusu durumunda olan alacaklının, bu senede dayanarak kendisinin sorumlu olduğu kimselere başvurması mümkün değildir.
O halde, mahkemece İİK’nun 170/a maddesi gereğince takibin adı geçen borçlu yönünden iptaline karar verilmesi gerekirken istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ  : Borçlu V… Ç….’in temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (3) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca borçlu V… Ç… yönünden (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/06/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);