Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Murisin en yakın mirasçıların tamamı tarafından mirasın reddedilmesi halinde, tereke TMK 612. maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiyeye tabi olur.

14. Hukuk Dairesi         2020/1194 E.  ,  2020/5234 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Davacılar vekili tarafından, 14.01.2016 gününde verilen dilekçe ile mirasın gerçek reddi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 13.05.2016 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava, mirasın gerçek reddinin tespiti istemine ilişkindir.
Davacılar … ve … vekili dava dilekçesinde, muris …’ın 24.02.2012’de evli ve çocuklu olarak vefat ettiğini, murisin davacıların kardeşi olduğunu, Denizli 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/237-513 E.K. sayılı kararında murisin eşi ve çocuklarının mirası reddettiklerini, Denizli 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 30.11.2015 tarihli 2015/1404-1389 E.K. sayılı mirasçılık belgesinde muris Bülent Çakmak’ın mirasçılarının davacılar olarak gösterildiğini, davacıların da mirasçı olduklarını 30.11.2015 tarihli mirasçılık belgesiyle öğrendiklerini belirterek murisin mirasını reddettiklerinin tespitini istemiştir.
Mahkemece, davacıların birinci zümre mirasçıların mirası reddettiklerini ve mirasçı olduklarını bilmediklerini, bunu veraset ilamı çıkarmadan önce 27/11/2015 tarihinde birinci zümre mirasçıların öğrendiklerini beyan etmiş iseler de, davacıların bu konuda herhangi bir kanıt dosyaya sunamadıkları, mirasçı olduklarını geç öğrendiklerine dair tanık dinletemedikleri ve iddialarını ispat edemedikleri gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmü, davacılar vekili temyiz etmiştir.
Somut olayda; murisin en yakın mirasçılarının tamamı, Denizli 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/237-513 E.K. sayılı karar ile mirası reddetmiştir. Davacıların ikinci derecedeki mirasçılar olduğu anlaşılmaktadır. Murisin en yakın mirasçıların tamamı tarafından mirasın reddedilmesi halinde TMK 612. maddesi uyarınca terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyeye tabi olacağı, talepte bulunan davacıların murisin kardeşleri olarak en yakın mirasçı kapsamında olmadığı dikkate alınarak aktif husumetin bulunmaması sebebiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru değil ise de hüküm sonucu esas bakımından usul ve kanuna uygun olduğundan HUMK’nın 438/son maddesi gereğince hükmün gerekçesinin değiştirilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün gerekçesinin yukarıdaki şekilde DEĞİŞTİRİLEREK DÜZELTİLMİŞ bu gerekçe ile ONANMASINA, peşin yatırılan harcın yatırana iadesine, 22.09.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

);