Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Müştereken ve müteselsilen tahsil hükmü bulunmadığı ve ilamda iki davalı olduğuna göre, anılan alacak kalemlerinden borçluların eşit olarak sorumludurlar.

8. Hukuk Dairesi         2016/17977 E.  ,  2016/14117 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Şikayet

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:KARAR

Borçlu vekili, takip dayanağı ilamda yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verildiğini,müteselsilen tahsiline hükmedilmediğinden anılan bu alacak kalemlerinin tümünün vekil edeninden talep edilemeyeceğini açıklayarak takibin ve icra emrinin iptaline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece; takip konusu ilamda yargılama gideri ve vekalet ücreti alacağının davalılardan alınmasına karar verildiğinden her bir davalının ½ oranında sorumlu olduğu, bu nedenle icra emrinde alacağın tamamının borçluların her birinden istenmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle, icra emrinin iptaline karar verilmiş, hüküm alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
6100 sayılı HMK’nun 26. maddesinde; hâkimin, tarafların talep sonuçlarıyla bağlı olduğu ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremeyeceği duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebileceği, yine İİK’nun 17. maddesinde ise; şikayetin icra mahkemesince kabulü halinde, şikayet olunan muamelenin ya bozulacağı yahut düzeltileceği hükümleri mevcuttur.
Somut olayda, icra takibinin dayanağı olan ilamın hüküm fıkrası incelendiğinde; yargılama gideri ve avukatlık ücretinin ”davalılardan alınarak davacıya verilmesine” şeklinde hüküm kurulmuştur. Müştereken ve müteselsilen tahsil hükmü bulunmadığı ve ilamda iki davalı olduğuna göre, anılan alacak kalemlerinden borçluların eşit olarak sorumludurlar. Bu durum, Mahkemenin de kabulündedir. Yargılama gideri ve vekalet ücreti alacağından borçluların eşit oranda sorumluluğunu sağlayacak şekilde icra emrinin düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken icra emrinin tümden iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.


-//-


SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’ nun 366 ve 6100 HMK ‘nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’ nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 29,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 20.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);