Yargıtay Kararı

Müşteriden tahsil edilen nakit bedeli işyerine vermek yerine kendi kredi kartından ödemek suretiyle yapılan eylem haklı nedenle fesih sebebidir.

Müşteriden tahsil edilen nakit bedeli işyerine vermek yerine kendi kredi kartından ödemek suretiyle yapılan eylem haklı nedenle fesih sebebidir.

9. Hukuk Dairesi         2016/16831 E.  ,  2020/5532 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin, davalı işyerinde 17/06/2011 tarihinde işe başladığını 23/01/2014 tarihe kadar çalıştığını, davalı işveren tarafından haksız şekilde feshedildiğini, davacının markette reyon-raf düzeni, kasa, servis işlerini yapıp, en son asgari ücret + 150-TL ücret aldığını, davacının çalıştığı sürelere ilişkin işçilik alacaklarının kendisine ödenmediğini, bu nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava haklarının saklı kalmak kaydı ile işçilik alacakları toplamı olan 7.200,00 TL işçilik alacaklarının faizleri ile birlikte davalıdan tahsiline ,yargılama giderler ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir .
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının 17/06/2011 tarihinde çalışmaya başladığını, müşteriden nakit olarak aldığı ürün bedelini kasaya teslim etmeden kendi kredi kartı ile ödemeyi yaparak işlemi tamamladığını, bu konuda savunmasının istendiğini, disiplin kuruluna sevk edilerek İş Kanunu 25/2-e maddesi gereğince iş akdinin haklı nedenle sonlandırıldığını, savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece dosyadaki bilgi, belgelere ve bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1.Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı firmanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-İş akdinin davalı işveren tarafından haklı nedenle feshedilip feshedilmediği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Davacı iş akdinin haksız sona erdirildiğini iddia etmiş, davalı işveren, müşteriden nakit olarak aldığı ürün bedelini kasaya teslim etmeden kendi kredi kartı ile ödemeyi yaparak işlemi tamamlaması nedenine dayalı haklı fesih savunmasında bulunmuştur.
Mahkemece, “…taraflar arasında iş akdinin işveren tarafından feshedildiği konusunda ihtilaf bulunmadığı, davacının nakit alışverişi kendi kredi kartı ile ödemesi olayının tutanak altına alındığı, olayın davacı tarafça da inkar edilmediği, ancak ödemenin davalı işveren tarafından alınmış olması, tanık beyanına göre, daha önce de bu şekilde davranan çalışanların olduğu beyanı karşısında davacının eylemi ile fesih arasında orantısızlık olduğu kanaatiyle iş akdinin haklı sebeple feshedilmediğinden …” gerekçesiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı talepleri kabul edilmiş ise de, varılan sonuç dosya kapsamına uygun değildir.
Somut uyuşmazlıkta, mahkeme kabulünde olduğu gibi davacının da 16.01.2014 tarihli savunma tutanağı isimli belgedeki ” … Maddi sıkıntıdan dolayı kendi kredi kartından çekmiş bulundum belki bu ödemem uygun bir davranış değildi, acilen ödemem gereken taksitimden dolayı böyle bir olaya giriştim ” şeklindeki açık kabul karşısında davacının eylemi sabittir.
Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının işyerinde çalışırken müşteriden tahsil ettiği nakit bedeli iş yerine vermek yerine müşterinin alış veriş tutarını kendi kredi kartını kullanmak suretiyle gelişen eyleminin doğruluk ve bağlılığa aykırı olduğu anlaşıldığından mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 15.06.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

);