Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Müşterinin hakareti sonrası müşteriye küfreden işçinin sözleşmesi geçerli neden ile feshedebilir.

9. Hukuk Dairesi         2014/11615 E.  ,  2014/29091 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 10. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 22/01/2014
NUMARASI : 2012/458-2014/16

DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkilinin davalı şirkette 17.5.2007 tarihinde C..C.. Müşteri Temsilcisi olarak çalışmaya başladığını ve bu çalışmasının iş sözleşmesinin fesih tarihi olan 4.6.2012 tarihine kadar sürekli ve başarılı bir çizgide devam ettiğini, iş sözleşmesinin Beyoğlu 48. Noterliğinin 4.6.2012 tarih ve 120773 yevmiye sayılı ihtarnamesi ile İş Kanunu md. 25/II-e uyarınca feshedildiğini, söz konusu feshin haksız ve müvekkilini mağdur edecek şekilde tazminat hakları ödenmeden gerçekleştiğini, iş sözleşmesinin feshinin işveren tarafından başvurulacak son çare olduğunu, ancak hiçbir haklı neden olmadan ve hiçbir yasal uyarı yapılmadan, yazılı savunma istenmeden feshin gerçekleştiğini beyanla feshin geçersizliğinin tespitine ve davacının işe iade edilmesine, yasal süresi içinde işe başlatılmaması halinde 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödenmesine, 4 aylık ücret ve diğer tüm haklarına hükmedilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği durumlarda fesih bildiriminin yazılı yapılması, fesih nedeninin açık ve kesin belirtilmesi koşullarının aranmadığını, fesih bildiriminde belirtildiği üzere davacının iş sözleşmesinin doğruluk ve dürüstlük ile bağdaşmayan davranışları nedeni ile feshedildiğini, söz konusu bildirimi davacının imzadan imtina etmesi nedeni ile Beyoğlu 48. Noterliği “nin 4.6.2012 tarih ve 120773 yevmiye sayılı ihtarnamesi ile kendisine tebliğ edildiğini beyanla müvekkil şirket tarafından gerçekleştirilen fesih işleminin haklılığının tespiti ile davanın reddine karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa bırakılmasını talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece feshin geçerli olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Davalı bankada çağrı merkezi olarak görevli olan davacının iş sözleşmesi 29.05.2012 tarihinde bir müşteri ile telefonda görüştüğü sırada müşteriye karşı ahlak kurallarına uygun olmayan sözler söylediği, bu konuda müşteri şikayeti bulunduğu belirtilerek 25/2-e uyarınca feshedilmiştir.
Davacının iş sözleşmesinin feshine konu telefon görüşmesi kayıtları dosyaya getirtilmiştir, kayıtlar incelendiğinde müşterinin bağırarak konuşması ve “sen ne gerizekâlı konuşuyorsun ya’’ ifadesi karşısında davacının kendisini uyardığı, müşterinin yetkili bir kişiye bağlanmak istediği, davacının müşteriyi yetkili bir kişi ile konuşması için hatta beklettiği sırada üçüncü bir şahıs ile müşterinin şikayetiyle ilgili konuştuğu daha sonra müşteriye dönerken “o… çocuğu ya” şeklinde bir ifadede bulunduğu ve bu ifadenin müşteri tarafından duyulması üzerine davacının ilk önce bu ifadeyi kullandığını reddettiği, müşterinin ısrarları sonrasında ise “Tamam kusura bakma, özür diliyorum gerildiğim için size ifade etmedim. Farklı bir arkadaşıma belirttim bunu özür diliyorum size bu ifadeyi kullanmadım.” dediği anlaşılmıştır. Davacının bu davranışının işyerinde olumsuzluğa yol açacağı ve çalışma düzeninin etkileyeceği açık olup işverence gerçekleştirilen feshin geçerli nitelikte olduğunun kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4.Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 32.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 02.10.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);