Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Ödeme emri asilin avukatına tebliğ edilmiş ise diğer her türlü tebligatın da avukata yapılması gerekir.

12. Hukuk Dairesi         2008/750 E.  ,  2008/3792 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul 7. İcra Mahkemesi
TARİHİ : 01/05/2007
NUMARASI : 2007/322-2007/550

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 15.11.2007 tarih, 18552-21188 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı, kambiyo senetlerine mahsus icra takibini vekili A…M…D…vasıtasıyla başlatmıştır. Bu nedenle çek aslının ibrazı da dahil olmak üzere (borçluya çıkarılacak 68/a meşruhatlı davetiye hariç) her türlü tebligatın HUMK’ nun 62, Tebligat Kanunu’nun 11, Avukatlık Kanunu’nun 41. maddeleri gereğince avukata yapılması gerekirken alacaklı asile çek aslını ibraz için yapılan usulsüz tebliğ işlemi ile istemin bu aşamada kabulüne karar verilmesi isabetsiz olup, mahkeme kararının açıklanan bu nedenle bozulması gerekirken maddi yanılgı sonucu onandığı anlaşılmakla alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ  : Alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin yukarıda açıklanan nedenlere kabulü ile Dairemizin 15.11.2007 tarih, 2007/18552 E, 2007/21188 K. sayılı onama ilamının kaldırılarak, mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 29.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);